Wsparcie w formie ryczałtu ma przysługiwać też na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk lub odnowienia w drzewostanach uszkodzonych w szczególności w wyniku chorób, szkodników, zwierzyny lub ekstremalnych warunków pogodowych, w wysokości:

A. na gruntach w warunkach korzystnych – 12 538 zł/ha

B. na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 213 zł/ha.

W uzasadnieniu podano, że lasy prywatne zajmują powierzchnię ok. 1,7 mln ha, co stanowi ok. 19  proc. całkowitej powierzchni lasów w Polsce. Powierzchnia drzewostanów o stanie pielęgnacji dostatecznym i niewłaściwym wynosi ok. 50  proc. w lasach prywatnych, podczas gdy w Lasach Państwowych udział ten wynosi ok. 19 proc.. Z uwagi na taki stan lasów prywatnych, istnieje uzasadniona potrzeba aby oprócz przebudowy drzewostanów uszkodzonych w wyniku procesu chorobowego, wpierać również zmianę jego struktury, poprzez dolesienia luk lub odnowienia w drzewostanach uszkodzonych.

Czytaj też:

Z PROW będą pieniądze na zadrzewienie miedzy