Rolą planu przeciwdziałania skutkom suszy jest wskazanie działań, które ograniczą negatywny wpływ tego zjawiska na polskie społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Jego celem jest zapewnienie odpowiedniej ilości wód, co najmniej dobrej jakości, użytecznych dla społeczeństwa, środowiska i wszystkich sektorów gospodarki narodowej.

PPSS zawiera analizę możliwości powiększenia dyspozycyjności zasobów wodnych, propozycję budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, propozycję niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, a także katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Wraz z planami gospodarowania wodami, planami zarządzania ryzykiem powodziowym oraz utrzymania wód, ma się przyczynić do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce.

Konsultacje (które rozpoczęły się 15 sierpnia 2019 r.) mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy może wziąć w nich udział oraz zgłaszać uwagi i wnioski. Można to zrobić drogą elektroniczną (m.in. konsultacje susza.pl, stopsuszy.pl), mailową lub listownie, a także osobiście w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Jak wynika ze wstępnej analizy dotychczas zgłoszonych wniosków do PPSS, większość z nich wskazuje na potrzeby inwestycyjne, związane m.in. z utrzymaniem rowów melioracyjnych czy zbiorników retencyjnych. Ogromne zainteresowanie budzi także budowa i przebudowa zbiorników retencyjnych. Podsumowanie całych konsultacji zaplanowano na 7 kwietnia br.

Trwające obecnie konsultacje nie są ostatnim momentem konsultowania i opiniowania PPSS. W późniejszym etapie plan zostanie poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Pod koniec bieżącego roku zaplanowano przyjęcie PPSS w formie rozporządzenia – będzie on obowiązywał do kolejnej aktualizacji na najbliższe 6 lat.

W Europie wśród państw, które już opracowały plany przeciwdziałania skutkom suszy, znajdują się m.in. Francja, Hiszpania, Portugalia i Słowacja.