Takie wsparcie było też wypłacane dotychczas.

Państwa członkowskie mogą zadecydować, na podstawie  obiektywnych kryteriów i w granicach ustalonych limitów, o kwotach przejściowego wsparcia krajowego, które mają zostać przyznane rolnikom.

W rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, przewidziano jednak dwa ograniczenia:

- przejściowe wsparcie krajowe może zostać przyznane  rolnikom z sektorów, dla których to wsparcie zostało przyznane w 2013 r. ;

- łączna kwota przejściowego wsparcia krajowego, która może zostać przyznana rolnikom w którymkolwiek z sektorów, ograniczona jest następującą wartością procentową sektorowych pul środków finansowych  zatwierdzonych przez Komisję  w 2013 r.:

— 75  proc. w 2015 r.,

— 70  proc. w 2016 r

— 65  proc. w 2017 r.,

— 60  proc. w 2018 r.,

— 55  proc. w 2019 r.,

— 50  proc. w 2020 r.