Wiceminister Ryszard Bartosik w „Informacji podsumowującej negocjacje w sprawie reformy WPR pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej z oceną kompromisu politycznego w sprawie reformy”, 20 lipca przedstawionej posłom z KRiRW, uznał za pozytywne rozstrzygnięcie negocjacji w postaci „Utrzymania przejściowego wsparcia krajowego i możliwość aktualizacji okresu referencyjnego dla przyznawania tego wsparcia – ten rodzaj płatności finansowany jest ze środków krajowych. Polska stosuje je obecnie dla wspierania sektora tytoniu.”

Tymczasem, jak wynika z informacji byłego ministra, europosła Krzysztofa Jurgiela, sukces nie jest wcale taki oczywisty. Europoseł podał następujące wyjaśnienie:

„Kontynuacja wsparcia w latach 2023-2027 będzie możliwa, z zastosowaniem następujących pułapów:

W roku 2023: 50% poziomu z roku 2013;

W roku 2024: 45% poziomu z roku 2013;

W roku 2025: 40% poziomu z roku 2013;

W roku 2026: 35% poziomu z roku 2013;

W roku 2027: 30% poziomu z roku 2013”.

Zatem spadek płatności będzie znaczny.

Stosowanie przejściowego wsparcia krajowego reguluje Art. 132 z rozporządzenia ws. planów strategicznych, do którego poprawkę zgłosił europoseł Krzysztof Jurgiel. Artykuł ten początkowo nie przewidywał przyznawania przejściowego wsparcia krajowego, poza wsparciem do wina. Artykuł 132a zmodyfikowany w trakcie negocjacji po poprawce zgłoszonej przez Krzysztofa Jurgiela, brzmi:

„Przejściowe wsparcie krajowe

1. Państwa członkowskie mogą nadal przyznawać przejściowe wsparcie krajowe rolnikom w sektorach zatwierdzonych przez Komisję w 2013 r. zgodnie z art. 132 ust. 7 lub art. 133a ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

2. Łączna kwota przejściowego wsparcia krajowego, które można przyznać rolnikom, wynosi maksimum 50 % puli środków finansowych dla danego sektora zatwierdzonej przez Komisję w 2013 r. zgodnie z art. 132 ust. 7 lub art. 133a ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

3. Państwa członkowskie mogą zadecydować, jakie kwoty przejściowego wsparcia krajowego przyznają, na podstawie obiektywnych kryteriów i do wysokości określonej w ust. 2.

4. Państwa członkowskie mogą zdecydować, że dostosują okres odniesienia dla systemów przejściowego wsparcia krajowego niezwiązanego z wielkością produkcji. Dostosowany okres odniesienia nie może kończyć się później niż 1 czerwca 2018 r.”

Oznacza to duży spadek tej płatności, która ostatecznie będzie wynosiła ok. 1,8-1,2 zł za kg.

Stawka za 2020 rok była znacznie wyższa: tytoń - grupa Virginia – 3,11 zł/kg (w poprzednich latach kolejno: 3,28 zł/ha; 3,50 zł/kg; 3,82 zł/kg), - tytoń - grupa pozostałe – 2,19 zł/kg (w poprzednich latach kolejno: 2,31 zł/ha; 2,46 zł/kg; 2,68 zł/kg).

Stawka płatności za 2013 rok wynosiła:

tytoń Virginia    5,75 zł/kg

tytoń pozostały 4,02 zł/kg.

Płatność do tytoniu to ostatnia dopłata krajowa, jaka jest wypłacana rolnikom.