Zapowiadane jest przywrócenie uzupełniającej płatności podstawowej.

Problem tylko w tym, że wtedy, kiedy była znoszona (wraz z płatnością do zwierząt) – czyli w 2014 roku - mówiono o utracie przez gospodarstwa 356 mln euro rocznie, a przez siedem lat miało to być 6 miliardów zł. Teraz, po powrocie UPP, gospodarstwa mają zyskać 400 mln zł, a połowa tej kwoty ma być wypłacona w 2022 roku.

Czy jest więc nadzieja, że budżet krajowy uzupełni lukę w dopłatach obszarowych dla polskich rolników? Co decyduje o wysokości tej pomocy krajowej?

MRiRW informuje, że na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 1307/2013   z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, państwa członkowskie stosujące system jednolitej płatności obszarowej  (do grupy tych państw należy Polska) mogą podjąć decyzję o przyznaniu przejściowego wsparcia krajowego w latach 2015–2020  oraz w okresie przejściowym 2021–2022 rolnikom z sektorów, dla których to wsparcie zostało przyznane w 2013 r., przy czym łączna kwota przejściowego wsparcia krajowego została ograniczona wartością procentową sektorowych limitów  zatwierdzonych przez Komisję Europejską w 2013 r. i wynosi:

- 75% w 2015 r.,

- 70% w 2016 r.,

- 65%w 2017 r.,

- 60% w 2018 r.,

- 55% w 2019 r.,

- 50% - w 2020 r., 2021 r. i 2022 r.

Jak dodano, w Polsce od 2015 r. w ramach przejściowego wsparcia krajowego realizowane są płatności do tytoniu w formie niezwiązanej z produkcją - do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej ilość surowca tytoniowego wyprodukowanego w ramach umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu zawartej w 2005 r. lub 2006 r.

Na następny rok (ostatni rok okresu przejściowego między siedmioletnimi unijnymi budżetami) zaplanowano więc powrót do UPP – czy w wysokości dopuszczalnej w ramach uzgodnionej pomocy krajowej?

Planuje się wypłacić 400 mln zł na rzecz ponad miliona rolników, zasad naliczania nie podano. Płatność uzupełniająca do powierzchni grupy upraw podstawowych w 2013 roku (UPO) wynosiła 139,39 zł /ha (w 2012 roku: 211,80 zł/ha). Jak będzie w 2022 roku, dowiemy się z rozporządzenia ministra rolnictwa,

Jedno wiadomo na pewno: na większe dopłaty bezpośrednie - uzupełnione z budżetu krajowego - w trwającym unijnym okresie budżetowym liczyć już nie można.

Więcej o planowanej w przyszłym roku płatności uzupełniającej:

Wraca uzupełniająca płatność podstawowa 

O planach dotyczących wsparcia do tytoniu po 2023 roku czytaj:
Przejściowe wsparcie krajowe do tytoniu będzie wygaszane