Żeby zachęcić do wykupu nieruchomości urząd miasta Szczecin ustalił bonifikaty: 95 proc. wartości prawa własności za nieruchomość mieszkaniową i 90 proc. w przypadku gruntów rolnych. Bonifikaty mogą być jeszcze wyższe (odpowiednio 97 i 94 proc.), jeżeli opłata za użytkowanie wieczyste była jednorazowa. Jednak jest także warunek: użytkownicy nie mogą zalegać z opłatami - czytamy w Gazecie Wyborczej.

Żądanie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność przysługuje m.in. osobom fizycznym i prawnym będącym właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, oraz spółdzielniom mieszkaniowym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży. Decyzję o przekształceniu wydaje odpowiednio wójt, burmistr, prezydent miasta bądź starosta.

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest zobowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Opłatę taką można rozłożyć na raty na okres od 10 lat do 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpił o okres krótszy niż 10 lat. Jednak w niektórych przypadkach jest to czynność bezpłatna. Mianowicie w momencie przekształcenia w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państw przed dniem 5 grudnia 1990 r.