- Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zdecydowanie przeciwny prywatyzacji konstytucyjnych zadań państwa. Zakładanie i prowadzenie szkół publicznych przez podmioty prywatne, a także ich przekazywanie przez państwo jest niezgodne z konstytucją - powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Wniosek ZNP do Trybunału Konstytucyjnego dotyczy zgodności z konstytucją przepisów ustawy o systemie oświaty. Chodzi o art. 5 i art. 58, które umożliwiają prowadzenie szkół publicznych przez podmioty prywatne. Według ZNP przepisy te naruszają m.in. art. 70 konstytucji i w związku z tym są "pogwałceniem konstytucyjnych obowiązków władz publicznych w zakresie zagwarantowania równego dostępu do oświaty publicznej".

W ocenie ZNP szkołami publicznymi są tylko i wyłącznie szkoły państwowe, a więc szkoły prowadzone przez samorządy lub w przypadku szkół artystycznych przez ministra kultury, w odróżnieniu od szkół niepublicznych, którą prowadzą podmioty prywatne. - Art. 70 konstytucji głosi, że to władze publiczne, w tym samorządowe, zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Podmioty prywatne nie mogą, naszym zdaniem i zdaniem konstytucjonalistów, prowadzić szkół publicznych, ponieważ nie są one władzą publiczną - tłumaczył Broniarz.

Prezes ZNP powołał się przy tym na wyrok z 9 czerwca 2010 r. Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, że wyłącznie samorządy są uprawnione do zakładania i prowadzenia szkół publicznych. - ZNP nie jest przeciwny oświacie prywatnej, ale pod warunkiem, że jest to oświata niepubliczna - zastrzegł Broniarz.

W Polsce za szkoły odpowiadają samorządy, które na swoim terenie organizują i finansują oświatę. Tymczasem zaskarżany przez ZNP art. 5 ustawy o oświacie głosi, że samorządy prowadzące szkoły liczące nie więcej niż 70 uczniów mogą przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej lub osobie fizycznej prowadzenie takiej szkoły.

Z kolei art. 58 ustawy o oświacie precyzuje, że założenie szkoły przez osobę prawną inną niż samorząd lub przez osobę fizyczną wymaga zezwolenia samorządu, a w przypadku szkół artystycznych - zezwolenia ministra kultury.

Prezes ZNP oczekuje, że Trybunał Konstytucyjny unieważni odpowiednie przepisy ustawy o oświacie i w ten sposób uniemożliwi podmiotom prywatnym zakładania, przejmowania i prowadzenia szkół publicznych. Tym samym wymusi na szukających oszczędności samorządach utrzymanie obowiązku prowadzenia szkół publicznych. ZNP wyjaśnił, że impulsem do sformułowania skargi jest "coraz bardziej pogłębiający się proces niekontrolowanej prywatyzacji oświaty publicznej" oraz bezczynność w tej sprawie MEN, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, wojewodów i kuratorów oświaty.