W uzasadnieniu podano, że zmiana prowadzana jest „w związku z postępem technicznym oraz dobrze pojętym interesem rolników oraz kontrahentów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nowe narzędzie pozwoli, poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, zrealizować zadania związane z rozdysponowaniem mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie mając na względzie obecne ograniczenia wynikające z zagrożenia spowodowanego działaniem koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 ich wprowadzenie stanowić może dodatkowo, prewencyjne rozwiązania mające na celu zachowanie ciągłości realizacji zadań związanych z rozdysponowaniem nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.”

Projekt przewiduje, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator przetargu może podjąć decyzję o przeprowadzeniu czynności wymagających osobistego stawiennictwa uczestników przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wówczas organizator przetargu jest uprawniony do żądania od uczestników przetargu danych niezbędnych do ich identyfikacji.

Organizator przetargu co najmniej na 3 dni przed podjęciem pierwszej czynności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ma poinformować uczestnika przetargu, że czynności w przetargu wymagające osobistego stawiennictwa będą podejmowane przy użyciu tych środków, wskazując, w jaki sposób przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnik przetargu będzie mógł wziąć w nich udział.

W przypadku odmowy podania albo niedostarczenia przez uczestnika przetargu w terminie wskazanym przez organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu, organizator przetargu nie dopuści tego uczestnika do udziału w przetargu.

W takim przetargu członkowie komisji przetargowej wykonują czynności wymagające ich osobistego stawiennictwa, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Do przetargów ofert pisemnych (konkursów ofert) i publicznych przetargów ustnych (licytacji) na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ogłoszonych przed dniem w życie rozporządzenia stosowane będą przepisy zmienionego rozporządzenia. „Takie rozwiązanie ma na celu umożliwienie kontynuowania procedur przetargowych, których przeprowadzenie w obecnej sytuacji związanej z wystąpieniem stanu epidemii jest utrudnione lub niemożliwe. Zaproponowane rozwiązanie nie wpłynie przy tym negatywnie na prawa uczestników ogłoszonych już przetargów, bowiem wprowadzane zmiany w żaden sposób nie wykluczają ich udziału w czynnościach przetargowych związanych z osobistym stawiennictwem” – podano w uzasadnieniu.