Do kwoty 40 tys. zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 71a ustawy PIT) zwolniono od podatku dochodowego przychody uzyskane ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Czy omawiane zwolnienie podatkowe obejmuje także przychody pochodzące ze sprzedaży niespożywczych produktów roślinnych i zwierzęcych? – zapytał w interpelacji poseł Jarosław Sachajko. Jak dodał, „zaniepokojeni są zwłaszcza hodowcy zwierząt, którzy, dla przykładu, z pozyskiwanej wełny czy skór wytwarzają w sposób nieprzemysłowy odzież, buty, koce, pledy, skórzane paski, torby itp. Rolnicy ci chcą skorzystać z omawianego zwolnienia podatkowego do kwoty 40 tys. zł rocznie i słusznie argumentują, że ograniczenie zwolnienia jedynie do przychodów uzyskanych ze sprzedaży przetworzonych produktów spożywczych byłoby przejawem nieuzasadnionej dyskryminacji części rolników.”

Przepisy nie ograniczają zwolnienia wyłącznie do przychodów ze sprzedaży produktów spożywczych – wyjaśnił minister rolnictwa.

Jak przypomniał, zwolnieniu podlegają przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyłączeniem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, do kwoty 40 000 zł rocznie, przy czym m.in.:

1) przerabianie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie może się odbywać przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;

2) ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody;

3) za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy;

4) prowadzona jest ewidencja sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych odrębnie za każdy rok podatkowy, która zawiera co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz rodzaj i ilość przetworzonych produktów. Dzienne przychody muszą być ewidencjonowane w dniu sprzedaży.