W zdecydowanej większości przypadków, tj. za ok. 1.128,3 tys. emerytów i rencistów, KRUS rozliczyła podatek i przekazała tym świadczeniobiorcom formularz PIT-40A - roczne obliczenie podatku od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent.

Według KRUS, emeryt/rencista, który otrzymał formularz PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną z KRUS w 2016 r. nie osiągał innego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Natomiast emeryt/rencista, który otrzymał z KRUS formularz PIT-11A - informację o dochodach uzyskanych z tytułu emerytur i rent w 2016 r.,  jest zobowiązany sam złożyć zeznanie podatkowe (na formularzu PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (bądź drogą elektroniczną) - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2017 r.

Ponadto KRUS wyjaśnia, że emeryt/rencista, który został rozliczony przez KRUS i otrzymał PIT-40A, ale chce skorzystać z ulg podatkowych lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź dzieckiem (w przypadku osób samotnych), może sam złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37), w wyżej podanym terminie. W zeznaniu tym należy uwzględnić przychód osiągnięty w 2016 r. z tytułu pobierania świadczeń emerytalno-rentowych.

Zeznanie podatkowe lub oświadczenie na druku PIT-OP składa również emeryt/rencista, który zdecyduje się na przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Więcej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.portalpodatkowy.mf.gov.pl