26 czerwca do Sejmu trafił projekt grupy posłów PSL-UED.

Zakłada, że ze środków Funduszu będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym, zbywającym swoje produkty rolne, w dwóch przypadkach:

1) obniżenia dochodu w gospodarstwie rolnym, rybackim lub dziale specjalnym produkcji rolnej powyżej 30% w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat lub  trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, przy czym przy obliczaniu średniego rocznego dochodu nie będzie uwzględniany dochód z roku, którego dotyczy wniosek o przyznanie rekompensaty. Spadek dochodów skutkujący wypłatą rekompensat z Funduszu może być spowodowany:

a) skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, których ryzyko wystąpienia nie obejmuje ubezpieczenie obowiązkowe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.), tj. spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne, i które pogarszają warunki prowadzenia działalności rolniczej,

b) wprowadzeniem środków związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt lub chorób roślin,

c) spadkiem cen produktów rolnych uzyskiwanych przez producenta rolnego,

d) wystąpieniem niezależnych od producentów rolnych ograniczeń w handlu międzynarodowym,

2) braku zapłaty od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu, uboju lub przetwórstwa produktów rolnych za zbyte produkty rolne.

Fundusz miałyby utworzyć wpłaty od faktur i zdublowana w stosunku do nich dotacja BGK: „Do wpłat na Fundusz w wysokości 0,1% wartości netto nabywanych produktów rolnych obowiązane będą podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przetworzenia lub odsprzedaży, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju zwierząt gospodarskich, podmioty prowadzące działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb. Podmioty te będą dokonywały wpłat na Fundusz wyliczonych na podstawie faktur nie później niż do 14. Dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym wystawiona została faktura. Ponadto do środków Funduszu udzielane zostanie wsparcie ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości dwukrotności środków, które przekazują ww. podmioty”.

O potrzebie powołania funduszu stabilizacji dochodów rolniczych mówi się od lat.

Więcej: Czy rolnicy masowo skorzystają na wiosnę z możliwości ubezpieczenia upraw i zwierząt?

Cały projekt w załączniku