W związku z tym poseł skierował do ministra rolnictwa interpelację, w której pytał:

1. Czy w celu poprawy istniejącego stanu rzeczy możliwe jest utworzenie w przyszłości komputerowej bazy danych rejestrujących pszczelarzy z terenu danego powiatu?

 2. Czy resort rozważy możliwość wprowadzenia obowiązkowej aktualizacji stanu posiadania rodzin jesienią - po zazimowaniu rodzin, oraz wiosną - po przezimowaniu rodzin?

 3. Czy możliwe byłoby w przyszłości przyjęcie stanu rodzin pszczelich na konkretny dzień na podstawie posiadanej bazy danych, niezależnie od ilości opłaconych składek ulowych w związkach pszczelarskich?

Zdaniem wiceministra rolnictwa Andrzeja Butry, udzielającego odpowiedzi, jakkolwiek proponowane przez pana posła utworzenie komputerowej bazy danych rejestrującej pszczelarzy z terenu danego powiatu byłoby wartościowym narzędziem, zarówno dla organów Inspekcji Weterynaryjnej, jak i dla potrzeb realizacji takich programów, jak „Krajowy program wsparcia pszczelarstwa”, takie działanie wymagałoby znacznych nakładów finansowych i kadrowych oraz zaangażowania ze strony organizacji pszczelarskich i samych pszczelarzy. Jednocześnie należy podkreślić, że przyjęcie przepisów zobowiązujących wszystkich właścicieli gospodarstw pasiecznych do rejestracji rodzin pszczelich i aktualizacji stanu pasieki minimum dwa razy do roku byłyby korzystne, ale mogłyby stanowić dodatkowe obciążenie dla pszczelarzy. Z dostępnych danych wynika, że hodowla pszczół w Polsce w wielu przypadkach traktowana jest hobbistycznie. Nałożenie na pszczelarzy zbyt dużych obciążeń administracyjnych mogłoby w konsekwencji spowodować likwidację wielu małych pasiek, a tym samym spadek ilości rodzin pszczelich.

Zdaniem wiceministra możliwe jest jednak przyjęcie w przyszłości innych rozwiązań: Przedstawiając powyższe, pragnę jednak zapewnić Panią Marszałek, że obecnie problemy polskiego pszczelarstwa, w tym pośrednio także kwestie związane z rejestracją rodzin pszczelich, są dyskutowane na różnych szczeblach administracji publicznej oraz na poziomie środowisk naukowych i pszczelarskich. Zbierane są również różnego rodzaju dane i informacje dotyczące poruszonej przez pana posła tematyki, których wnikliwa analiza pozwoli w przyszłości na przyjęcie właściwych i systemowych rozwiązań.