Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt ma na celu wdrożenie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z 24 lipca 2012 r., zatwierdzającej przyznanie krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich w Polsce za rok 2012. Zgodnie z wytycznymi KE, do płatności uzupełniających w 2012 r. należy zastosować mechanizm zbliżony do mechanizmu modulacji stosowanej w odniesieniu do państw UE-15.

Ma to skutki dla rolników, którym przysługują płatności uzupełniające, a łączna kwota płatności (finansowanych z budżetu unijnego oraz z budżetu krajowego) przewyższa równowartość 5 tys. euro. Wówczas płatności uzupełniające podlegają zmniejszeniu o 10 proc. nadwyżki łącznej kwoty wszystkich płatności ponad kwotę stanowiącą równowartość 5 tys. euro, przy czym kwota zmniejszenia nie może być większa niż kwota płatności uzupełniających.

Natomiast ci, których suma płatności unijnych i krajowych przewyższa równowartość 300 tys. euro, dodatkowo otrzymają płatności uzupełniające pomniejszone o kwotę odpowiadającą 4 proc. nadwyżki płatności uzupełniających ponad kwotę stanowiącą równowartość 300 tys. euro.

Odrębnie uregulowano przy tym kwestię nadwyżki spowodowanej wyłącznie lub  nie tylko płatnością uzupełniającą.

„Dostosowanie wysokości krajowych płatności uzupełniających dokonywane będzie indywidualnie (na poziomie gospodarstwa), tylko w przypadku, gdy rolnik otrzymuje płatności uzupełniające, a łączna kwota wszystkich płatności przekracza 5000 euro. Dostosowanie to nie będzie więc polegało na obniżeniu stawek płatności uzupełniających” – podkreślono w uzasadnieniu.

Rozporządzenie szczegółowo określa zasady obliczania zmniejszeń poszczególnych rodzajów płatności, wynikających z zastosowania mechanizmu dostosowania płatności uzupełniających oraz modulacji płatności finansowanych z budżetu unijnego. Każda z płatności uzupełniających ma być w ramach dostosowania pomniejszona proporcjonalnie do jej udziału w całkowitej kwocie płatności uzupełniających. Analogicznie, gdy płatność podlega modulacji, każdy rodzaj płatności finansowanych z budżetu unijnego pomniejszany będzie proporcjonalnie do udziału w całkowitej kwocie płatności unijnych.

Rozporządzenie ma wejść w życie 7 dni po opublikowaniu.