Remont nie jest przecież budową niczego nowego ani też rozbudową budynków inwentarskich - jedynie przywracaniem do dawnego stanu tego, co już zostało postawione, chlewni czy innych obiektów fermy. Nic bardziej mylnego. Zasadniczo nie wolno takiego remontu wykonać bez uzyskania pozwolenia na budowę czy uprzedniego zgłoszenia zamiaru jego wykonywania staroście. Wykonywanie robót remontowych bez pozwolenia na budowę czy uprzedniego zgłoszenia to samowola budowlana, za którą grozi hodowcy nie tylko nakaz rozbiórki, lecz także kara za popełnienie przestępstwa w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności nawet do lat 2.

Aby nie narażać się na takie kłopoty, w celu przeprowadzenia remontu, hodowca powinien więc uzyskać pozwolenie na budowę albo dokonać wcześniej zgłoszenia zamiaru wykonywania remontu. Z reguły lepiej jest skorzystać z procedury zgłoszenia. Większość remontów (w tym obiektów dużych ferm) można na podstawie takiego zgłoszenia wykonać. Procedura zgłoszenia budowy jest uproszczona względem procedury uzyskania pozwolenia na budowę i nie wymaga zamówienia wykonania kosztownego projektu budowlanego. Warto więc z niej skorzystać.

Zgłoszenia należy dokonać przed wykonaniem robót, a do wykonywania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starosta nie zgłosi sprzeciwu. Czas ten może ulec przedłużeniu, jeżeli starosta wezwie hodowcę do uzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty czy wyjaśnienia. W praktyce często starostowie żądają przedłożenia różnych dokumentów, których nie mają prawa się domagać. W orzecznictwie sądowym przesądzono bowiem, że żądanie uzupełnienia zgłoszenia o określony dokument musi wynikać nie tylko z właściwie uzasadnionej potrzeby, lecz także z obowiązujących przepisów prawa.

Druki zgłoszenia zamiaru wykonywania robót są dostępne w większości urzędów, jak również na stronach internetowych. Nie ma obowiązku stosowania tych druków i można dokonać zgłoszenia na zwykłej kartce papieru, w praktyce warto jednak z nich skorzystać. Zastosowanie druku urzędowego powinno pomóc w przekazaniu wszystkich wymaganych informacji, a poza tym w praktyce niezłożenie zgłoszenia na urzędowym formularzu często kończy się wezwaniem hodowcy do przedłożenia zgłoszenia na urzędowym formularzu.

Jeżeli starosta złoży sprzeciw w kwestii wykonania remontu, hodowca może złożyć odwołanie do wojewody, jeżeli sprzeciw jest bezpodstawny, bądź zaakceptować sprzeciw i wystąpić o pozwolenie na budowę. Złożenie sprzeciwu przez starostę nie zabiera bowiem hodowcom możliwości starania się o pozwolenie na budowę (wykonanie remontu na podstawie pozwolenia). Czasem zaś dzięki treści sprzeciwu hodowca będzie już wiedział, czy ma szansę uzyskać pozwolenie na budowę (bez sporządzania projektu budowlanego) albo co należy poprawić w planie remontowym.

Na zakończenie warto zaznaczyć, iż remontować na podstawie zgłoszenia mogą również właściciele ferm z dużą obsadą, zaliczane do przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Remonty nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko.

Artykuł pochodzi z wydania 11/2016 miesięcznika "Farmer"