Niespełnienie tego obowiązku będzie skutkować zawieszeniem wypłaty renty strukturalnej – to jedyny ewentualny negatywny skutek nowelizacji.

Jeśli beneficjent otrzyma prawo do emerytury i będzie mu wciąż przysługiwała renta strukturalna – nadal będzie otrzymywał świadczenie w dotychczasowej wysokości. Natomiast jeśli emerytura nie zostanie przyznana – będzie otrzymywał nadal rentę strukturalną.

Proponuje się, aby zmienione przepisy rozporządzenia były stosowane również do osób pobierających rentę strukturalną lub ich małżonków, którzy osiągnęli wiek emerytalny przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, a także osób, które osiągną wiek emerytalny w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Powodem przygotowania nowelizacji rozporządzenia jest wskazanie przez Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz Komisję Europejską, że władze polskie nie wprowadziły systemu pozwalającego monitorować, czy beneficjenci, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny, są w dalszym ciągu uprawnieni do otrzymywania renty strukturalnej w pełnej wysokości. Zdaniem ETO i KE, beneficjenci w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego powinni być zobowiązani do złożenia wniosku o przyznanie emerytury krajowej.