W piątek na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. kryteriów uznawania użytków rolnych za pozostające w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy.

Ustalenie takich kryteriów ma zabezpieczyć przed nieuzasadnionym przyznawaniem pomocy do gruntów, na których nie jest prowadzona działalność rolnicza.

Kryterium ma być przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny

Projektowane przepisy przewidują, aby kryterium tym dla wszystkich rodzajów użytków rolnych (gruntów ornych, upraw trwałych i trwałych użytków zielonych) było przeprowadzenie przynajmniej jednego zabiegu agrotechnicznego mającego na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich. - Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje w obecnym systemie płatności bezpośrednich - podkreślono w uzasadnieniu.

Projekt przewiduje ponadto, że w przypadku sadów wyżej wymienione kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli do 31 lipca przeprowadzony zostanie zabieg mający na celu usunięcie obumarłych drzew lub gałęzi lub cięcie sanitarne suchych i zasychających gałęzi.

Wyznaczenie końcowej daty wykonania zabiegu agrotechnicznego umożliwi przeprowadzenie stosownej kontroli i zapewni weryfikowalność ustanowionego kryterium - zaznaczono.

Użytki zielone objęte normą GAEC 9

Projekt przewiduje jednak odstępstwa do wskazanego wyżej terminu. Jednym z nich są grunty, na których rosną rośliny miododajne, które wykorzystywane są do osiągnięcia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczonych na obszary i elementy nieprodukcyjne zgodnie z normą GAEC 8. Na takich gruntach obowiązuje bowiem zakaz prowadzenia produkcji rolnej, w tym zakaz wypasu i koszenia w terminie do dnia 31 lipca. W związku z tym zaproponowano, aby przesunąć termin przeprowadzenia przynajmniej jednego zabiegu agrotechnicznego na takich gruntach do dnia 30 września.

Odstępstwa dotyczy też części gruntów ornych, trwałych użytków zielonych dla cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk lęgowych ptaków, czy sadów objętych zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 15 marca br., czyli od pierwszego dnia terminu składania wniosków o przyznanie płatności za 2023 r.