Za opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, który jest zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort wskazuje na potrzebę wdrożenia koniecznych zmian w zakresie rozwiązań ustawowych regulujących proces tworzenia i funkcjonowanie grup producentów rolnych i ich związków oraz organizacji producentów.

Jak czytamy, zmiana ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw "ma na celu doprecyzowanie niektórych obecnie obowiązujących przepisów dotyczących tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych i jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez podmioty zaangażowane w proces ich tworzenia i przez same grupy producentów, a także przez podmioty prowadzące nadzór nad ich działalnością".

Resort proponuje zmniejszenie obowiązkowego poziomu wielkości wyprodukowanych przez członka grupy producentów rolnych produktów lub grupy produktów - ze względu na które grupa została utworzona - jaka musi zostać sprzedana do grupy, z co najmniej 80 proc. do co najmniej 60 proc., przy jednoczesnym objęciu tym obowiązkiem co najmniej 90 proc. producentów zrzeszonych w grupie (zamiast 100 proc. które obowiązują obecnie).

Ponadto, ministerstwo chce wprowadzić 90-dniowy termin na wydanie przez dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR) decyzji o uznaniu grupy oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup. Wynika to z konieczności sprawdzenia przez ARiMR wymogów kwalifikowalności, weryfikacji i zatwierdzenia planu biznesowego oraz przeprowadzenia kontroli na miejscu przed uznaniem.

W projekcie zaproponowano obowiązek składania edytowalnej wersji elektronicznej planu biznesowego, oświadczeń członków grupy o nieprzynależności do innej grupy utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów oraz dostarczaniu do grupy, w każdym roku jej działalności, co najmniej 60 proc. wyprodukowanych przez nich produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona.

Kolejna zmiana to wydłużenie terminu na złożenie przez grupę producentów rolnych wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed zakończeniem danego roku działalności grupy.

Ustawodawca proponuje w projekcie także zmiany ustawy z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jak tłumaczy resort rolnictwa, zmiana "podyktowana jest koniecznością wprowadzenia trybu zawieszenia postępowania w sprawie przyznania wsparcia finansowego w ramach działania +Tworzenie grup producentów i organizacji producentów+ objętego PROW 2014-2020, w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia uznania grupie producentów rolnych lub organizacji producentów, do czasu rozstrzygnięcia tego postępowania".

Projekt zawiera także zmiany w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Ustawodawca proponuje dodanie przepisów upoważniających dyrektora OR ARiMR - właściwego ze względu na siedzibę organizacji producentów - do zatwierdzania zmian w planie biznesowym, na wniosek tej organizacji, wraz z określeniem elementów, jakie taki wniosek powinien zawierać, i niezbędnych załączników do niego dołączanych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2020 r.