Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiany przewidują, że to oddział regionalny a nie powiatowy ARiMR będzie właściwy do spraw związanych z przyznawaniem, wypłatą oraz zwrotem pomocy finansowej  w ramach tego poddziałania.

Więcej: Oddział, a nie biuro powiatowe ARiMR obsłuży rozwój gospodarstw z PROW

Opiniując projekt rozporządzenia KRIR wskazała, że przeniesienie tej sprawy do oddziałów regionalnych  ARiMR  „jest poważnym utrudnieniem administracyjnym dla drobnych rolników, co może skutkować zniechęceniem do skorzystania przez nich z ww. działania”.

Dodatkowo KRIR wskazała: „Ponadto, proponowana kwota pomocy może być uznana za stosunkowo niską w stosunku do określonych wymogów do jej uzyskania, dlatego, zdaniem samorządu rolniczego, dodatkowe utrudnienie dla rolników przy składaniu wniosków, którym jest konieczność dotarcia w tym celu do oddziału regionalnego ARiMR nie powinno być wprowadzane”.

Warto zauważyć, że przeniesienie obsługi wniosków dotyczących m.in. tego poddziałania nastąpiło nie w projektowanym rozporządzeniu, ale w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw. 29 listopada projekt ten Sejm przyjął jednogłośnie. Senacka Komisja Rolnictwa I Rozwoju Wsi rozpatrzyła projekt 30 listopada i nie wniosła o poprawienie stosownych zapisów, a 1 grudnia 3 proponowane w komisji poprawki Senat przyjął. Teraz projekt wraca do Sejmu.