Ustawa, przyjęta 9 listopada 2018 r., okazuje się być uregulowaniem pozornym.

Dotychczas jej jedynym efektem jest przejęcie przez KOWR 7 zadłużonych gospodarstw.

Więcej: KOWR przejął za długi 7 gospodarstw

Jak informuje ARiMR, do 09.10.2020 r. nie udzielono żadnego kredytu restrukturyzacyjnego ani pożyczki restrukturyzacyjnej.

Pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (Symbol NP3) i kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (KR) zostały uruchomione dopiero niedawno – uzgadniano tę pomoc z UE i bankami prawie przez dwa lata.

Więcej: Zadłużeni rolnicy wciąż są bez pomocy

Kolejnym powodem ich nieudzielania może być trudność w przygotowaniu planów restrukturyzacyjnych.

„Zgodnie z informacją przekazaną przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, do 01.10.2020 r. złożonych zostało 10 planów restrukturyzacji (5 dotyczących kredytu i 5 dotyczących pożyczki), z czego 1 uzyskał pozytywną ocenę dyrektora WODR (plan ten przewiduje spłatę zadłużenia wymagalnego przy udziale kredytu <restrukturyzacyjnego>)” – podaje agencja, nomen omen, restrukturyzacji.

Więcej o planach restrukturyzacji zadłużenia:

Plan restrukturyzacji zadłużenia każdy musi opracować sam - albo kupić poza ODR

Kolejną barierą dla zadłużonych gospodarstw musi być żądanie wkładu własnego. Skąd wymaganie dotyczące wkładu własnego przy kredytach i pożyczkach dla zadłużonych?

Agencja tłumaczy to tak: „Pomoc na restrukturyzację zadłużenia udzielana jest na podstawie ustawy z 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U z 2019 r. poz. 33), decyzji Komisji Europejskiej z 8 kwietnia 2020 r. dotyczącej programu pomocy nr SA.56408 (2020/N) pomoc państwa na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014 r., str. 1).

Wymóg wniesienia wkładu własnego przez podmiot zainteresowany pomocą na restrukturyzację, zarówno w formie kredytu jak i pożyczki, wynika z treści decyzji Komisji Europejskiej z 8 marca 2020 r. dotyczącej programu pomocy <Pomoc państwa na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych" opublikowanej 07.05.2020 r.>”

Zatem długotrwałe negocjacje z UE zakończyły się zgodą na pozorną pomoc.

Pytaliśmy też, jak ministerstwo ocenia wpływ tej ustawy na sytuację rolników i czy planuje nowelizację – ale Ministerstwo Rolnictwa milczy już ponad dwa tygodnie. Zważywszy czas braku reakcji na potrzeby zadłużonych gospodarstw – to tyle, co nic.