Rocznego podsumowania funkcjonowania ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw dokonał wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki, odpowiadając na interpelację grupy posłów PO.

I tak:

- w okresie od 30 kwietnia 2016 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 585), do dnia 31 marca 2017 r., do Agencji Nieruchomości Rolnych wpłynęło 11106 wniosków o wydanie przez jej Prezesa zgody na nabycie nieruchomości rolnych w trybie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2052, z późn. zm.).

Do dnia 31 marca 2017 r. (w ANR są kwartalne okresy raportowania) Agencja wydała łącznie 7223 decyzje administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 21559 ha, z których: 6658 to decyzje wyrażające zgodę na nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 19735 ha, 93 decyzje odmawiające wyrażenia takiej zgody (i wydane w odniesieniu do nieruchomości o łącznej powierzchni 630 ha), zaś 472 to decyzje o umorzeniu postępowań, których przedmiotem były nieruchomości o łącznej powierzchni 1193 ha. Agencja poinformowała jednocześnie, że nie prowadzi statystyk w zakresie najczęstszych przyczyn stanowiących podstawę do wydania decyzji odmawiających wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, a także decyzji umarzających postępowanie w tym zakresie.

- Agencja nie złożyła żadnego oświadczenia o nabyciu nieruchomości rolnych będących przedmiotem dziedziczenia, nabywanych na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego, orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

- Przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nie różnicują możliwości nabywania nieruchomości rolnych w zależności od posiadanego obywatelstwa, a zatem nie są prowadzone odrębne statystyki dotyczące złożonych przez cudzoziemców wniosków o wyrażenie przez Prezesa Agencji zgody na nabycie nieruchomości rolnych oraz sposobów ich rozstrzygnięcia.