Do konsultacji trafił projekt Planu Strategicznego WPR po 2022 roku.

Przewiduje wiele nowych interwencji pod nazwą ekoschematów.

Więcej o ekoschematach jednorocznych, finansowanych z I filara WPR:

Jakie ekoschematy w nowej WPR?

Proponowany wieloletni "Ekoschemat – Rolnictwo ekologiczne" - rolnicy znają już w podobnej formie z aktualnego PROW.

Teraz zaproponowano go jako dobrowolne zobowiązanie trwające do trzech lat (okres konwersji) i do pięciu lat (po okresie konwersji).

Jak podano w projekcie, stawki płatności w zależności od grupy upraw i okresu konwersji/po konwersji wynoszą od 1250 zł do 3000 zł, a płatność może być powiększona o rekompensatę kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kosztów kontroli gospodarstwa przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym.

5-letnie zobowiązania ekologiczne można będzie realizować w ramach:

• Upraw na gruntach ornych

• Upraw sadowniczych

• Trwałych użytków zielonych oraz niektórych upraw paszowych na gruntach ornych.

Zobowiązanie w ramach upraw na gruntach ornych:

- Uprawy rolnicze w okresie konwersji;

- Uprawy warzywne w okresie konwersji;

- Uprawy zielarskie w okresie konwersji;

- Uprawy jagodowe w okresie konwersji;

- Uprawy rolnicze po okresie konwersji;

- Uprawy warzywne po okresie konwersji;

- Uprawy zielarskie po okresie konwersji;

- Uprawy jagodowe po okresie konwersji.

Zobowiązanie w ramach upraw sadowniczych:

- Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji;

- Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji;

- Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji;

- Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji.

Zobowiązanie w ramach trwałych użytków zielonych oraz wybranych upraw paszowych na gruntach ornych:

- Trwałe użytki zielone oraz uprawy paszowe na gruntach ornych (wybrane) w okresie konwersji;

- Trwałe użytki zielone oraz uprawy paszowe na gruntach ornych (wybrane) po okresie konwersji.

Podano następujące warunki/wymogi szczegółowe:

− prowadzenie produkcji rolnej, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o rolnictwie ekologicznym i rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848) i posiadanie ważnego certyfikatu wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi o rolnictwie ekologicznym;

− posiadanie zwierząt – w przypadku ubiegania się o płatności do trwałych użytków zielonych oraz niektórych upraw paszowych na gruntach ornych po okresie/w okresie konwersji;

− odpowiednie przeznaczenie plonu (m. in. do przetwórstwa, sprzedaży, przekazania do innych gospodarstw, żywienia zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie);

− zachowanie trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje przyrody.

Wymogi szczegółowe w przypadku podstawowych upraw sadowniczych, ekstensywnych upraw sadowniczych oraz upraw jagodowych:

− utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin z tolerancją do 10%;

− obowiązek utrzymania minimalnej obsady drzew owocowych (wskazanej w przepisach krajowych) przez 2 lata po zakończeniu okresu zobowiązania;

− coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych;

− uprawa gatunków w okresie owocowania, a w przypadku upraw niebędących w okresie owocowania - potwierdzenie, że do założenia tych upraw wykorzystano materiał nasadzeniowy odpowiedniej jakości.

Jak zaznaczono, w przypadku gospodarstw ze zrównoważoną produkcją roślinną i zwierzęcą płatność ekologiczna do powierzchni upraw może być powiększona o premię za prowadzenie gospodarstwa w sposób zrównoważony (tzw. premia zwierzęca). Pomoc będzie mogła być przyznana, jeżeli na wszystkich użytkach rolnych w gospodarstwie (również do powierzchni, do której rolnik nie będzie ubiegał się o płatności) będzie zapewniona obsada zwierząt od 0,5 DJP/ha do 1,5 DJP/ha.

Ponadto w celu uproszczenia wnioskowania o wsparcie i realizacji zobowiązań przez rolników, małe gospodarstwa ekologiczne (do 10 ha), zamiast ww. płatności dla poszczególnych rodzajów upraw, mogą otrzymać płatność uproszczoną w jednakowej wysokości do każdego ha użytków rolnych (niezależnie od rodzaju uprawy prowadzonej na danej powierzchni) – zaznaczono, ale nie podano szczegółów.