Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zwalnia się z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.

Osobom  tym składki na ubezpieczenie emerytalnorentowe za drugi kwartał 2020 r. opłaca budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – zakłada projekt.

Zwolnienie nie jest powiązane z koniecznością wykazania straty dochodu.

Czytaj też: 

Komu składki ubezpieczeniowe i postojowe po koronawirusie?

Jaki zasiłek opiekuńczy na dzieci rolnika po koronawirusie?

Orzeczenia lekarskie ważne jeszcze po epidemii