Prezes Grzegorz Leszczyński w imieniu Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej przedłożył sprawę ciągle nierozwiązanego problemu szkód łowieckich wyrządzanych przez dziki w uprawach rolnych.

Doceniając działania Ministerstwa Rolnictwa w znalezieniu środków na odszkodowania za szkody łowieckie - to w ocenie samorządu rolniczego pomoc ta jest niewystarczająca i nie rekompensuje poniesionych strat w gospodarstwach rolnych.

Prezes PIR podkreślił, że rolnicy nadal oczekują rzetelnej rekompensaty na pokrycie poniesionych strat wyrządzanych w uprawach przez dziki, a dla zobrazowania problemu przypomniał, że specjalne zespoły powołane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oceniły jesienią rozmiar szkód na kwotę około 6 mln zł, a dotychczasowa przyznana pomoc to kwota ok. 1,8 mln zł.

Kolejne tematy podnoszone podczas spotkania to: zwiększenie odstrzału dzików, większy nadzór nad kołami łowieckimi oraz zmiana ustawy o prawie łowieckim. Minister Środowiska Piotr Otawski ustosunkowując się do poruszanych spraw oznajmił, że:

 jest wola szukania przez Ministerstwo Środowiska dodatkowych środków finansowych na pokrycie szkód wyrządzonych przez dziki;

 do końca roku wprowadzony zostanie odstrzał zastępczy w tych obwodach, w których roczne plany nie są realizowane i nie zapewniają zmniejszenia liczby dzików. Obecnie na terenie woj. podlaskiego na którym obowiązują ograniczenia, rozważane jest wprowadzenie takiego odstrzału na 11 obwodach;

 jeszcze do końca br. roku podpisane zostanie rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające sposób polowania na dziki, co ma pozwolić na to, iż do dzików będzie można strzelać przez cały rok na terenie woj. podlaskiego;

 do końca grudnia przedstawiony zostanie do konsultacji społecznej projekt Ustawy „Prawo Łowieckie" nad którym pracuje Ministerstwo Środowiska uwzględniając szereg zmian podnoszonych przez samorząd rolniczy.

W trakcie spotkania ustalono, że w ciągu dwóch tygodni Ministerstwo Środowiska przedstawi sposób postępowania w kwestiach zgłoszonych przez Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej na które nie otrzymało ze strony Ministerstwa do tej pory jednoznacznej odpowiedzi.