Do konsultacji społecznych zostało wysłane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Realizacja PROW wkroczyła bowiem w końcowy etap i resort rolnictwa uznał, że należy obecnie dążyć do jak najpełniejszego wykorzystania budżetu poszczególnych instrumentów wsparcia, w tym również realizacji zasady N+3 dla każdej alokacji rocznej. W związku z powyższym zaproponowano przesunięcie środków finansowych w celu lepszego dopasowania budżetów poszczególnych instrumentów do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez wnioskodawców. 

Przesunięto je z tych programów, które - biorąc pod uwagę ilość składanych wniosków o wsparcie -  przestały się cieszyć zainteresowaniem rolników, na rzecz tych, które mogą dawać nadzieje na ich wykorzystanie.

Stawiasz na rozwój swojego gospodarstwa? Wybierz najlepsze możliwości!

Mniej na modernizację gospodarstw rolnych, więcej na kredyty

Resort rolnictwa proponuje na przykład zmniejszenia budżetu przeznaczonego na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” o 150 mln euro. Wynika to z mniejszego niż zakładano zainteresowania w ramach ostatniego naboru wniosków przeprowadzonego od 21.06.2021 r. do 20.09.2021 r. w obszarze A–E. W ramach tego naboru złożono o ponad 20% mniej wniosków niż w ramach naboru przeprowadzonego w 2020 r., który dotyczył operacji tylko z obszaru D. W związku z powyższym, uwzględniając przewidywane oszczędności na etapie rozpatrywania wniosków, w budżecie tego instrumentu pozostaje około 162 mln euro ogółem wolnego limitu środków.

W ramach wolnego limitu środków na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w rozporządzeniu planowane jest przekazanie dodatkowej kwoty 11,4 mln euro na zwiększenie środków w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych.

Według danych Banku Gospodarstwa Krajowego, który zarządza środkami w ramach tego Funduszu, rolnicy są obecnie bardzo zainteresowani kredytami.

- W związku z wysoką absorpcją środków Funduszu Gwarancji Rolnych, spowodowaną zwiększonym zapotrzebowaniem na zabezpieczenie płynności finansowej wśród rolników i przetwórców poprzez kredyty obrotowe na walkę ze skutkami COVID-19 oraz kredyty inwestycyjne, istnieje potrzeba zwiększenia budżetu na instrumenty finansowe - podkreślono w uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia.

Więcej dla gospodarstw na obszarach Natura 2000

W przepisach proponuje się także przesunięcie środków w wysokości 40,86 mln euro na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”, środki te zostaną realokowane z działania M10 „Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne” (które nie jest ujęte w przedmiotowym rozporządzeniu).

- Szacunki płatności w ramach działania M10 wskazują, że zmniejszenia alokacji o ok. 41 mln euro można dokonać bez uszczerbku dla beneficjentów działania. Dzięki zwiększeniu alokacji operacji typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” możliwe będzie przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków - podkreślono w uzasadnieniu.

Małe gospodarstwa też zyskają

W przypadku operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw" w projektowanym rozporządzeniu proponuje się zwiększenie budżetu ogółem o 233 mln euro. To przesunięcie środków ma umożliwić zabezpieczenie odpowiedniej puli pieniędzy na potrzeby naboru przeprowadzonego w 2021 r. oraz naboru planowanego na 2022 r.

Co ciekawe - wychodzi na to, że rolnicy nie są zainteresowani inwestowaniem w przetwórstwo i marketing produktów rolnych. - Biorąc pod uwagę wysoki poziom odrzuconych wniosków (ponad 90%) z naboru 2020 r. oraz ograniczony zakres naboru w IV kwartale 2021 r. możliwe jest zmniejszenie alokacji operacji typu „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” o kwotę 83 mln euro - napisano w uzasadnieniu omawianego projektu rozporządzenia.

Zaproponowane zmiany w PROW 2014–2020 zostały w pierwszych dniach listopada pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Monitorujący PROW 2014–2020. 10 lutego br. Komisja Europejska wyraziła zgodę na te przesunięcia.