Więcej o przyjętym uregulowaniu:

Sejm znowelizował ustawę ułatwiającą sprzedaż produktów przez rolników

Zauważmy jeszcze, że zgodnie z ustawą miejsce sprzedaży żywności przez rolnika musi być oznakowane: "odpowiednio oznakowane ma być miejsce zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny, w tym – przez pośrednika". Jak podaje Biuro Analiz Sejmowych, "dzięki takiemu sformułowaniu nie będzie konieczne stosowanie oznakowania np. w restauracji oferującej konsumentom żywność nabytą od podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny".

Farmer miał wątpliwości i podzielił się nimi z MRiRW. Bo jak to rozumieć? Czy oznakowane będzie tylko miejsce sprzedaży przez rolnika, tj. jego dom, a nie będzie informacji w sklepie czy restauracji, że taka żywność jest tam sprzedawana? Jeśli tak, to czy jest to z korzyścią dla rolnika i konsumenta?  Przecież sprzedawca ma obowiązek informowania, co sprzedaje.

Ministerstwo tak to wyjaśniło: „W związku z takim sformułowaniem przepisu, ww. oznakowanie nie będzie wymagane, np. w sklepie lub restauracji, które będą zbywały żywność nabytą od podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, natomiast będzie wymagane w miejscu zbywania żywności przez podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny, np. w domu, w gospodarstwie, czy też na targowisku oraz przez dozwolonego pośrednika, np. w miejscu sprzedaży na  festynie. Takie rozwiązanie nie stwarza niepotrzebnych barier administracyjnych dla podmiotów prowadzących sklepy lub restauracje (lub inne zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego), które będą nabywać żywność od podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, zwłaszcza w przypadku nabywania takiej żywności od wielu podmiotów.”

Oznakowanie to dotyczy tylko miejsca sprzedaży, a nie produktów.

„Jednocześnie należy podkreślić, że ww. proponowany przepis dotyczy wyłącznie oznakowania miejsca zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego i pozostaje bez wpływu na przepisy dotyczące oznakowania żywności, bądź opakowań jednostkowych/zbiorczych żywności, w tym przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, z późn. zm.)” – podało ministerstwo.

Przyjęte uregulowanie przewiduje: "Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób oznakowania miejsca zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny, w tym przez pośrednika, mając na względzie zapewnienie informacji o żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego i podmiotach prowadzących ten handel oraz ochronę zdrowia publicznego”.

Więcej o tej możliwości:

Rolnik sprzeda żywność do sklepów i restauracji - jeśli pozwoli się mu ją wytworzyć