Jak przypomniano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół, o możliwość dostarczania produktów do szkół mogą zabiegać różne podmioty.

Więcej o programie:

Program dot. spożycia mleka i owoców w szkole będzie nadal realizowany

Szkoły podstawowe, które nie chcą korzystać z możliwości samodzielnego zaopatrywania się w owoce i warzywa lub mleko docelowo udostępniane dzieciom, mogą brać udział w programie dla szkół, pozyskując te produkty od dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie jako wnioskodawcy.

Zatwierdzenia podmiotów upoważnionych do wnioskowania o pomoc z tytułu dostarczania owoców i warzyw oraz mleka dzieciom objętym grupą docelową lub dystrybucji ww. produktów wśród tych dzieci dokonuje dyrektor oddziału terenowego KOWR.

Podmiot chcący je uzyskać przedkłada oświadczenie zawierające zobowiązanie do składania wniosków o pomoc obejmujących wyłącznie produkty, które faktycznie zostały udostępnione, a także zobowiązanie do prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej prowadzonych działań.

Wymagane jest też oświadczenie o prowadzeniu co najmniej od sześciu miesięcy działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu danym rodzajem produktów oraz o dysponowaniu zapleczem zapewniającym prawidłowe przeprowadzenie działań związanych z zakupem, przygotowaniem dostaw oraz dostarczeniem danego rodzaju produktów.

Tu poczyniono jednak wyjątek - ze spełnienia tego warunku zwolnione są podmioty posiadające status spółdzielni rolników, związków spółdzielni rolników, grup producentów rolnych, związków grup producentów rolnych, organizacji producentów owoców i warzyw, zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw oraz organizacji producentów mleka i zrzeszeń organizacji producentów mleka.

Jak podano w uzasadnieniu projektu, takie wyłączenie po raz pierwszy zostało zastosowane w roku 2019/2020 i ma na celu wykluczenie sytuacji, w której warunek prowadzenia działalności polegającej na produkcji, przetwórstwie lub obrocie produktami udostępnianymi w ramach programu od co najmniej 6 miesięcy, będzie stanowił przeszkodę z zatwierdzeniu do udziału w programie, dla nowo powołanych podmiotów, którym przyznano status spółdzielni rolników, grup producentów rolnych lub organizacji producentów owoców i warzyw albo mleka. „Zważywszy, że stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników (Dz. U. poz. 635), spółdzielnie rolników mogą być zakładane m.in. w odniesieniu do produktów wytwarzanych i zbywanych w ramach rolniczego handlu detalicznego, wprowadzenie powyższego odstępstwa powinno pozytywnie wpłynąć na skalę udziału produktów pochodzących od producentów prowadzących rolniczy handel detaliczny, w dostawach związanych z realizacją programu dla szkół” – podano.

Dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie, zawierają ze szkołami podstawowymi - które zdecydowały się na udział w programie, pozyskując produkty udostępniane dzieciom od zatwierdzonych dostawców - umowy nieodpłatnego dostarczania produktów, w celu ich udostępnienia dzieciom.

W odróżnieniu od „Programu dla szkół” realizowanego w roku 2019/2020, w katalogu produktów udostępnianych dzieciom w ramach komponentu owocowo-warzywnego nie przewidziano w nadchodzącym roku szkolnym przecierów oraz zagęszczonych przecierów owocowych – gdyż kiedy jednorazowo rozszerzono katalog produktów udostępnianych dzieciom w ramach programu o tego rodzaju asortyment, podmioty uczestniczące w programie nie skorzystały z możliwości jego dystrybucji.

W katalogu dla komponentu owocowo-warzywnego dla roku szkolnego 2020/2021 przewidziano natomiast zwiększenie liczby porcji z 42 do 44 na semestr (w porównaniu do roku szkolnego 2019/2020) i zwiększenie udziału produktów tj. śliwki, pomidory oraz rzodkiewki, kosztem produktów tańszych tj. jabłka oraz marchew. Zwiększono również liczbę porcji udostępnianych w ramach komponentu mlecznego z 40 do 42 na semestr (w porównaniu do roku szkolnego 2019/2020), przy czym zmniejszono liczbę porcji obejmujących mleko (o jedną na semestr) oraz zwiększono liczbę porcji obejmujących kefir naturalny (o dwie na semestr) i serka twarogowy (o dwie na semestr). Powyższe zmiany udziału poszczególnych produktów w łącznej liczbie porcji udostępnianych dzieciom w ramach programu dla szkół będą służyły zwiększeniu różnorodności i atrakcyjności z punktu widzenia dzieci - uzasadniono.

W ubiegłym roku szkolnym uznano, że pomoc nie powinna być redukowana, pomimo niedostarczenia wszystkich porcji uczniom z powodu zamknięcia szkół w związku z epidemią. Pomoc jest realizowana ze środków krajowych i unijnych. Budżet na realizację Programu w Polsce w roku szkolnym 2019/2020 wynosił łącznie 238,15 mln zł, w tym 110,05 mln zł z budżetu UE oraz 128,10 mln zł z budżetu krajowego.

Czytaj też:

Jak wybierani są dostawcy mleka, owoców i warzyw do szkół?