PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Rolniczy handel detaliczny po rejestracji i oznakowaniu

Rolniczy handel detaliczny po rejestracji i oznakowaniu
Czy na rynku żywności pojawią się takie rarytasy, jak dżemy robione przez rolników? Fot. pixabay

Autor:

Dodano:

Tagi:

Rolniczy handel detaliczny to nowość, która ma wejść w życie od 1 stycznia. Rolnik nie będzie już sprzedawał wyprodukowanej przez siebie żywności, jak określało się zwykle dotychczas, „bezpośrednio” (ta możliwość zostaje dla produktów pochodzenia zwierzęcego), tylko „detalicznie”. Sprzedaż taka wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymogów.Na czym polega ów fenomen?

Rolniczy handel detaliczny to handel detaliczny, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu „żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym” – tak definiuje ten nowy rodzaj rolniczej działalności ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

Ustawa określa, że produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów i nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na ochronę zdrowia publicznego.

Działalność ta podlega nadzorowi organów odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej.

Musi być dokumentowana w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności.

W zasadzie nie można prowadzić tej działalności z udziałem pośrednika. Wyjątkiem ma być zbywanie takiej żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, „jeżeli pośrednik zbywa żywność:

a) wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu detalicznego,

b) wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarze powiatu sąsiadującego z tym powiatem”. 

Te zasady trzeba uzupełnić jeszcze o obowiązek oznakowania. „W miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta:

1) napis <rolniczy handel detaliczny>;

2) dane obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,

b) adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,

c) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, o ile taki numer został nadany.” 

Więcej o różnicach między sprzedażą bezpośrednią i detaliczną: Na jakich zasadach oprze się sprzedaż żywności przez rolnika?

Po co było wprowadzanie tej nowej rolniczej działalności? 

Ministerstwo Rolnictwa, pytane o to, czy przetwórstwo mieści się w unijnej definicji rolnictwa, odpowiada, przytaczając definicję handlu detalicznego. Jak tłumaczy MRiRW, wprowadzenie rolniczego handlu detalicznego było sposobem na umożliwienie objęcia tej działalności nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Ministerstwo przyznaje przy tym, że już unijne przepisy z 2002 roku dopuszczają drobne przetwórstwo w miejscu sprzedaży:

„Zgodnie z definicją handlu detalicznego, określoną w art. 3 pkt 7 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 , pod pojęciem ,,handel detaliczny” należy rozumieć: „obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego; określenie to obejmuje terminale dystrybucyjne, działalność cateringową, stołówki zakładowe, catering instytucjonalny, restauracje i podobne działania związane z usługami żywnościowymi, sklepy, centra dystrybucji w supermarketach i hurtownie”. Zgodnie z prawem unijnym w ramach handlu detalicznego, a tym samym w ramach rolniczego handlu detalicznego, który stanowi jedną z form takiego handlu, możliwa jest zatem, oprócz sprzedaży konsumentom finalnym, również produkcja, w tym przetwórstwo/przetwarzanie żywności. Definicja przetwarzania została przy tym określona w art. 2 ust. 1 lit. m rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i oznacza cyt. „każde działanie, które znacznie zmienia produkt wyjściowy, w tym ogrzewanie, wędzenie, solenie, dojrzewanie, suszenie, marynowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub połączenie tych procesów”.

W tym miejscu należy przypomnieć, że ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961) miała m.in. na celu rozwiązanie istniejącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej problemu związanego z brakiem jednolitego podejścia w kwestii właściwości organów uprawnionych do rejestracji podmiotów prowadzących handel detaliczny, w których prowadzona jest produkcja, w tym przetwarzanie żywności, a więc np. produkcja wędlin, kiełbas, serów, dżemów, soków czy pierogów. Ww. ustawa w jednoznaczny sposób rozstrzygnęła tę kwestię poprzez wprowadzenie definicji „rolniczego handlu detalicznego” i wskazanie organów właściwych do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego. W tym zakresie przyjęto, aby nadzór nad właściwą jakością zdrowotną (bezpieczeństwem) produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej) powierzony został Inspekcji Weterynaryjnej, a organami urzędowej kontroli żywności pochodzenia niezwierzęcego produkowanej i wprowadzanej do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego pozostały tak jak dotychczas właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednocześnie przyjęto, że prowadzący rolniczy handel detaliczny będą podlegać jedynie rejestracji u ww. organów, zgodnie z właściwością, a nie zatwierdzeniu, jak ma to miejsce w przypadku „zwykłego” handlu detalicznego.

Należy przy tym zaznaczyć, że bez dokonania ww. zmian na poziomie ustawowym, nie było możliwe objęcie nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej handlu detalicznego w postaci rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną, bo kompetencje do sprawowania takiego nadzoru formalnie nie były tej Inspekcji przypisane na poziomie ustawowym.”

Dodajmy jeszcze ministerialne wyjaśnienie o możliwościach prowadzenia sprzedaży żywności przez rolników:

„Aktualnie obowiązujące przepisy prawa żywnościowego nie zakazują sprzedaży żywności przez rolników. W świetle obowiązującego prawa sprzedaż żywności przez rolnika była, jest i będzie możliwa. Aktualnie wprowadzanie na rynek (sprzedaż) żywności w krótkich łańcuchach może się odbywać w ramach następujących rodzajów działalności:

a)            dostawy bezpośrednie produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego – tj. zbóż, owoców, warzyw, ziół, grzybów uprawnych, pochodzących wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej oraz innych surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego, a także ww. środków spożywczych w postaci kiszonej lub suszonej. Działalność nadzorowana pod względem bezpieczeństwa żywności przez Państwową Inspekcję Sanitarną podległą Ministrowi Zdrowia (wymagania higieniczno - sanitarne określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. Nr 112, poz. 774);

b)           sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – tj. mleka surowego, śmietany surowej, jaj, produktów pszczelich nieprzetworzonych, produktów rybołówstwa nieprzetworzonych lub poddanych uśmierceniu lub niektórym rodzajom obróbki, żywych ślimaków lądowych z określonych gatunków jadanych (np. ślimak winniczek), mięsa (całych tusz) i podrobów z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, mięsa (całych tusz) i podrobów zwierząt łownych (w przypadku myśliwych). Działalność nadzorowana pod względem bezpieczeństwa żywności przez Inspekcję Weterynaryjną podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wymagania higieniczno - sanitarne i weterynaryjne określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703));

c)            handel detaliczny – każdego rodzaju żywność, zarówno pochodzenia niezwierzęcego, zwierzęcego, jak i żywność złożona. W ramach handlu detalicznego możliwa jest produkcja, w tym przetwarzanie żywności i jej sprzedaż wyłącznie konsumentom końcowym. Działalność nadzorowana pod względem bezpieczeństwa żywności przez Państwową Inspekcję Sanitarną podległą Ministrowi Zdrowia (wymagania higieniczno - sanitarne określają przepisy Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenie (WE) nr 852/2004);

d)           działalność marginalna, lokalna i ograniczona – produkcja i sprzedaż obrobionych lub przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego takich jak: produkty mleczne, produkty rybołówstwa, surowe wyroby mięsne, mięso mielone, produkty mięsne, jak również możliwość prowadzenia rozbioru i sprzedaży świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego, świeżego mięsa zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych (w przypadku mięsa ze zwierząt gospodarskich kopytnych - ubój zwierząt musi być przeprowadzony w zatwierdzonej rzeźni). Działalność nadzorowana pod względem bezpieczeństwa żywności przez Inspekcję Weterynaryjną podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wymagania higieniczno - sanitarne określają przepisy Unii Europejskiej, przede wszystkim ww. rozporządzenie (WE) nr 852/2004, natomiast warunki prowadzenia takiej działalności rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451)).

W przypadku ww. działalności podmioty działające na rynku spożywczym, w tym rolnicy, mogą prowadzić sprzedaż konsumentom końcowym wyprodukowanej żywności, m. in. w gospodarstwach, na targowiskach, czy też ze specjalistycznych środków transportu.

Od 1 stycznia 2017 r. taka sprzedaż będzie możliwa w ramach nowej formy handlu detalicznego, jaką jest rolniczy handel detaliczny definiowany przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Podmioty, które zdecydują się na prowadzenie rolniczego handlu detalicznego będą przy tym zwolnione m.in. z obowiązku zatwierdzenia u właściwego organu urzędowej kontroli żywności oraz nie będą podlegać obowiązkowi sporządzenia projektu technologicznego. Ww. ustawą wprowadzono także preferencje podatkowe, w postaci zwolnienia z podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu – w ilościach, które podmioty działające na rynku spożywczym mogą zbywać konsumentom finalnym w ramach rolniczego handlu detalicznego i jednocześnie do wysokości 20 000 zł rocznie, co ma na celu ułatwienie prowadzenia takiej sprzedaży.”

 Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)

 • Pawlik 2017-04-17 20:30:37
  Właśnie jestem w trakcie załatwiania. Już końcówka.
 • ZigiS 2017-01-12 14:34:54
  Według niektórych byłoby ok gdyby można było robić co się chce bez żadnej kontroli
  Wtedy PIS byłby dobry? Takie coś to nie w cywilizowanym świecie.
 • czarna owca 2017-01-02 12:29:51
  Krok w dobrą stronę, łatwiej będzie legalnie sprzedawać twaróg. Po wielu latach działalności nielegalnej wreszcie w miarę sensowne przepisy.
 • Rrolnik 2017-01-02 11:59:52
  Ktoś mi powiedział że PiS to partia fałszywa i miał rację , ja głosowałem na ruch Kukiz15 i nie muszę się wstydzić za PiS i mam na razie czyste sumienie .A ta ustawa to pic na wodę.
 • djp 2016-12-27 23:07:52
  Coś nieprawdopodobnego! Używając prostych słów można powiedzieć, że ustawa i pomysł na nowy rodzaj handlu została stworzona po to, by objąć ten handel nadzorem dwóch państwowych służb. Jak wyjaśnił sam minister handel taki nie jest zabroniony!!! Teraz jednak będzie trzeba się "tylko" zarejestrować, choć w praktyce polega to na "objęciu nadzorem". Trzeba też ewidencjonować sprzedaż (ciekawe jak) i nie można przekroczyć 20 000 zł rocznie. A to jest około 1600 zł miesięcznie. To moje kury znoszą jaj na większą kwotę. A co będzie jak przekroczę roczny limit. Każą mi działalność gospodarczą założyć, kasę fiskalną kupić i płacić ponad 1000 zł podatków miesięcznie. Dla kogo to jest ta ustawa, dla działkowiczów?!?!
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.207.230.188
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.