„Naczelny Sąd Administracyjny w wiążącej dla sądów administracyjnych uchwale z dnia 11 grudnia 2012 r. (sygn. akt. I OPS 5/12) dokonał odmiennej wykładni przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i stwierdził, że prowadzenie gospodarstwa rolnego, pomimo że nie mieści się w definicji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zawartej w art. 3 pkt 22 ww. ustawy, jest równoznaczne z prowadzeniem działalności i wykonywaniem pracy w tym gospodarstwie” – przyznała wiceminister pracy Elżbieta Seredyn, odpowiadając na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

„3 kwietnia 2013 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. W projekcie tym proponowany jest przepis jednoznacznie wskazujący, że niewykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdzone stosownym oświadczeniem, jest równoznaczne ze spełnieniem warunku rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zdefiniowanego w art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych” – wyjaśniła wiceminister i dodała, że „w przypadku przyjęcia proponowanych zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych wprost zostanie określone, że oświadczenie rolnika o rezygnacji z wykonywania lub niewykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, niezależnie od istnienia lub nieistnienia tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, stanowi podstawę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego”.