Uchwała Komitetu Monitorującego PROW wprowadza zmianę w działaniu „Współpraca” – otóż grupy operacyjne musi tworzyć co najmniej rolnik lub grupa rolników, a także podmiot należący do kategorii:

• właściciele lasów;

• naukowcy; instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie;

• przedsiębiorcy, których przedmiot działalności (PKD) ma związek z operacją realizowaną przez grupę operacyjną;

• podmioty doradcze”.

To kolejna zmiana w składzie grup operacyjnych:

Nawet 325 tys. zł z PROW dla 5 rolników „Współpracujących” lokalnie na rynku

Teraz „Kryteria wyboru dla operacji innych niż horyzontalna i wertykalna współpraca między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz wsparcie działań promocyjnych w kontekście lokalnym, związanych z rozwojem krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych dotyczyć będą w szczególności takich zagadnień jak:

• potencjał innowacyjny operacji,

• potencjalna skala oddziaływania rezultatów operacji (korzyści ekonomiczne, społeczne, zasięg zastosowania - geograficzny, branżowy itp.),

• stopień przyczyniania się do realizacji priorytetów przekrojowych UE w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu,

• zróżnicowanie partnerów w grupie,

• adekwatność partnerów do zakresu operacji,

• stosowanie rozwiązań cyfrowych,

• operacja ma charakter badawczo – rozwojowy, metodologia badawcza jest adekwatna do rozwiązania problemu.”

Natomiast „Kryteria wyboru dla operacji dotyczącej horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz wsparcie działań promocyjnych w kontekście lokalnym, związanych z rozwojem krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych, dotyczyć będą w szczególności takich zagadnień jak:

• potencjalna skala oddziaływania rezultatów operacji (korzyści ekonomiczne, społeczne, zasięg zastosowania - geograficzny, branżowy itp.),

• stopień zintegrowania działań,

• skład grupy operacyjnej przewidujący udział więcej niż 5 rolników.”

Poziom pomocy ma wynosić 100 proc. (było 90 proc.) kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z prowadzeniem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji, a całkowita maksymalna wartość wsparcia w okresie realizacji programu wynosi 12 000 000 zł (było 11 mln zł), a limit pomocy na operację wynosi 6 000 000 zł. Możliwe ma być ogłaszanie naboru tematycznego i wyodrębnienie na niego środków.

Zwiększenie pomocy tak uzasadniono: „Dane dotyczące trzech naborów na działanie Współpraca pokazują malejący udział kosztów inwestycyjnych w kwocie przyznanej pomocy (I nabór - 7 na 11 umów o przyznaniu pomocy przekroczyło 50 proc. udział kosztów inwestycyjnych, II nabór - 7 na 25 umów o przyznaniu pomocy, a w ramach III naboru na podstawie wniosków o przyznaniu pomocy wynika, że tylko w 19 z nich przekroczono ten udział na 154 złożone wnioski). Taka sytuacja spowodowana jest faktem, iż beneficjenci mają problem z pokryciem aż 50 proc. procent kosztów inwestycji z własnych środków, co szczególnie może być odczuwalne w obecnej, trudnej sytuacji ekonomicznej potencjalnych beneficjentów działania, spowodowanej ogólnogospodarczym kryzysem będącym bezpośrednim skutkiem epidemii COVID-19. Zatem konieczne wydaje się pobudzenie inwestycji i zwiększenie poziomu intensywności w zakresie kosztów inwestycyjnych. Przepisy dotyczące rozporządzenia 1305/2013 pozwalają na podniesienie poziomu refundacji inwestycji realizowanych w ramach EPI do 70 proc. kosztów kwalifikowalnych, a jednocześnie nie zwierają ograniczenia w zakresie kosztów badań, więc nie ma przeszkód do podniesienia poziomu refundacji do 100 proc. o co wnioskowały wielokrotnie podmioty zaangażowane we wdrażanie działania (np. brokerzy innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego)”.