Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał skargę kasacyjną od wyroku WSA w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. na interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w sprawie podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem - czy sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę, stanowiących część gospodarstwa rolnego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT? Wnioskodawca - rolnik ryczałtowy - uznał, iż działka, którą zamierza sprzedać, zostanie wyłączona z produkcji rolnej i sprzedaż będzie miała wówczas charakter zbycia składników majątku prywatnego.

Stanowisko to zostało uznane za nieprawidłowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że planowaną przez wnioskodawcę dostawę gruntów, wykorzystywanych w działalności rolniczej, należy uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i należy ją traktować jako dostawę towaru, która w oparciu o regulację zawartą w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpatrzeniu skargi na stanowisko przedstawione przez Izbę Skarbową uznał, iż podatnik nabywając nieruchomości gruntowe z zamiarem wydzielenia, a później odsprzedaży, prowadzi działalność handlową, a zatem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dnia 9 listopada NSA oddalił skargę kasacyjną, uznając tym samym, że sprzedaż przez rolnika działek budowlanych podlega VAT.