Program azotanowy nakłada na gospodarstwa, które produkują bądź stosują stałe nawozy naturalne konieczność posiadania szczelnych płyt obornikowych. Budowle te powinny umożliwić przechowywanie nawozów stałych przez okres 5 miesięcy.

- Do 31 grudnia 2021 r mają czas na dostosowanie do tego wymogu podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior - przypomina Agnieszka Wołosiewicz z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Trochę więcej czasu - bo dodatkowe 3 lata - mają na spełnienie tego wymogu gospodarstwa utrzymujące zwierzęta w liczbie równej lub mniejszej 210 DJP. W tym przypadku "deadline" ustanowiono na 31 grudnia 2024 r.

Wymóg ten dotyczy gospodarstw, które utrzymują zwierzęta na płytkiej ściółce. W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głębokiej ściółce obornik może być przechowywany w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.

Jak wymienia doradca Podlaskiego ODR w Szepietowie, możliwe jest czasowe przechowywanie obornika na pryzmie, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm, przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, przy czym:

– pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
– lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej działce zaznacza się na mapie lub szkicu działki, które przechowuje się przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania obornika;
– obornik na pryzmie ponownie przechowuje się w tym samym miejscu po upływie 3 lat od dnia zakończenia uprzedniego przechowywania obornika.

Pomiotu ptasiego nie przechowuje się bezpośrednio na gruncie przez cały rok.

- Od początku wprowadzenia programu azotanowego istnieje obowiązek posiadania zbiorników na płynne nawozy naturalne, których pojemność powinna wystarczyć na okres w którym wykorzystanie tych nawozów jest niemożliwe tj. min. na 6 miesięcy. Zbiorniki te powinny posiadać szczelne dno oraz ściany i być przykryte (może być przykrycie elastyczne bądź osłona pływająca) - dodaje Agnieszka Wołosiewicz.