Idzie wiosna – a wraz z jej zbliżaniem się wiele osób obawia się podtopień. Wśród nich jest Jan Dziekan z miejscowości Czermin.

- Od 20 lat zalewa mi pole – mówi. – Sąsiedzi doprowadzili rowy do takiego stanu, że nie tylko nie odprowadzają wody, ale jeszcze powodują zalewanie moich pól. Pisałem wszędzie. Najpierw do gminy - wójt nakazał sąsiadom oczyszczenie rowów, ale nie zrobili tego. Potem do Ministerstw: Administracji i Środowiska – ale nikt mi nie pomógł.

W swoim zabieganiu o oczyszczone rowy pan Jan niestety ominął starostwo powiatowe. A to nic o potrzebie oczyszczenia rowów nie wie.

„W ślad za email w sprawie P. Jan Dziekan, zam. Czermin 308 - interwencja nieoczyszczonego od 20 lat rowu o nr 706 informuję, że Starosta nie prowadził postępowania w tej sprawie. Ustalono, że sprawę prowadził Wójt Gminy Wadowice w roku 2009” – odpowiedział na pytanie w tej sprawie Jan Kłodowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mielcu.

I to pomimo, że nawet zaglądając na stronę internetową starostwa mógłby sobie przypomnieć zadania, jakie powierzono jego komórce: „Do zadań wydziału w zakresie ochrony środowiska należy w szczególności: (…) Nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych; Przygotowywanie decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód określając warunki i termin wykonania tych czynności, w przypadku nienależytego urządzenia wodnego powodującego zmianę jego funkcji lub szkodliwe oddziaływanie na grunty sąsiednie.”

Jak stwierdził Jan Kłodowski, takie zadania Wydział Ochrony Środowiska ma dopiero od półtora roku. Czy to za krótko, aby dowiedzieć się, dlaczego od 2009 roku Jan Dziekan nie może się doprosić zrealizowania decyzji wójta, orzekającej o konieczności przywrócenia stosunków wodnych?

Przypomnijmy zatem, że wciąż obowiązujące Prawo wodne tak reguluje te drażliwe w wielu środowiskach kwestie:

"Art. 64b.W przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego, powodującego zmianę jego funkcji lub szkodliwe oddziaływanie na grunty, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może, w drodze decyzji, nakazać przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód, określając warunki i termin wykonania tych czynności.

Art. 77. 1. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki.

2. Jeżeli obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania."

Oczyszczeniu rowu 760 z Gminy Wadowice z  powiatu mieleckiego będziemy się przyglądać.