Zgodnie z Prawem wodnym, utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Jeżeli obowiązek ten nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

Jak już pisaliśmy, wydawaniu takich decyzji stoi na drodze brak rozporządzenia.

1 lipca 2019 r. utraciły moc dotychczasowe przepisy, a nowych – nie ma.

Więcej: Kto ma czyścić rowy?

Jak się jednak dowiadujemy dzisiaj w Ministerstwie Gospodarki Morskiej, rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ, „zostało podpisane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w najbliższych dniach zostanie ono ogłoszone”.

Miejmy nadzieję, tym razem tak się stanie i ten ważny problem będzie uregulowany. W załączniku – ciągle jeszcze projektowane – rozporządzenie.

MGM tak charakteryzowało przyjmowane zasady prowadzenia ewidencji:

* Określono jednolity katalog obiektów wraz z atrybutami i oznaczeniami graficznymi, które będą ewidencjonowane w systemie teleinformatycznym.

  * W związku ze zmianą definicji melioracji wodnych w ustawie – Prawo wodne nowa ewidencja nie będzie obejmowała m. in. Wałów przeciwpowodziowych. Elementy te będą ewidencjonowane w innych komponentach Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (SIGW) prowadzonego przez PGW WP.

 * Ewidencja nie będzie obejmowała jak dotychczas wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, gdyż ustawa – Prawo wodne nie wyszczególnia wód ze względu na ich przeznaczenie. Wszystkie rzeki, znajdują się w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) i będą ewidencjonowane w innym komponencie Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (SIGW) prowadzonego przez PGW WP.

 * Ewidencja będzie prowadzona z uwzględnieniem podziału na zlewnie rzeczne, a nie jak dotychczas wyłącznie do granic administracyjnych.

* Ewidencja melioracyjna w postaci danych przestrzennych będzie spójna z innymi zbiorami danych przestrzennymi, w tym z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami, którego będzie jednym z komponentów. Rozporządzenie określa standardy techniczne oraz mechanizmy w jakie powinien  być wyposażony system teleinformatyczny do prowadzenia ewidencji.

* Wprowadzono dodatkowe materiały źródłowe do prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej m.in. mapy cyfrowe – wektorowe i rastrowe, ortofotomapy, numeryczny model terenu (NMT).

* Zaktualizowano wykaz danych na podstawie których dokonuje się zmniejszenia lub zwiększenia stanu ewidencji.

 * Zaktualizowano sposób udostępniania danych, aby był zgodny z Systemem Informacyjnym Gospodarowania Wodami (SIGW).