W dniu 10 marca 2011 r.:

     * w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza,

    * w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku za pomocą tego formularza.

 Natomiast 14 marca br.:

   * w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Regulacje zawarte w powyższych rozporządzeniach umożliwią rolnikom od 15 marca br., składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie, a także inne płatności, tzw. ONW (gospodarowanie na terenach niekorzystnych rolniczo) i płatności rolno-środowiskowe, przez Internet.

Do złożenia wniosku za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie będzie wymagany podpis elektroniczny. Warunkiem złożenia wniosku przez Internet będzie nadanie rolnikowi loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu musi zostać złożony do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego albo bezpośrednio w biurze powiatowym.

Formularz wniosku o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji zostanie umieszczony na stronie internetowej ARiMR.

Login i kod dostępu w tym roku, będą przyznane w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. W latach kolejnych w terminie do 21 dni.

W przypadku gdy niezbędne byłoby dołączenie do wniosku składanego przez Internet dokumentów, na których wymagane są podpisy osoby trzeciej, wnioskodawca dołączałby kopie tych dokumentów w formie elektronicznej w postaci pliku w formatach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (JPEG, PDF, GIF, TIF, TIFF, DOC lub DOCX).

Wszelkie dokumenty opracowywane na formularzach przygotowywanych przez Agencję podpisywane przez wnioskodawcę, dostępne będą na stronie internetowej Agencji.

 Po zatwierdzeniu danych w formularzu wniosku, wnioskodawca będzie uzyskiwał z systemu teleinformatycznego Agencji potwierdzenie złożenia wniosku zawierające unikalny numer nadany przez system oraz datę złożenia wniosku. Za datę złożenia wniosku za pomocą formularza umieszczanego na stronie internetowej Agencji uważa się datę zatwierdzenia wprowadzonych danych.

Wnioskodawca, któremu już przyznano login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 976), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.), może złożyć wniosek za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji przy użyciu tego loginu i kodu dostępu.

 Rolnicy nie posiadający dostępu do sieci Internet mogą w dalszym ciągu składać wnioski w tradycyjny sposób, na formularzach przesyłanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozporządzenie z dnia 14 marca 2011., w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa weszło w życie z dniem ogłoszenia. Pozostałe rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 15 marca 2011 r.