Zaproponowane zmiany są konsekwencją zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 40, poz. 326, z późn. zm.).

 W związku z powyższym, w rozporządzeniu:

    * wprowadzono przepisy pozwalające na zidentyfikowanie poprzednika rolnika w przypadku zaistnienia następstwa prawnego;

    * określony został wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, w związku z zaistnieniem następstwa prawnego (tj.: oświadczenie następcy prawnego o objęciu w posiadanie wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopia tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji). W związku z obowiązkiem zachowania cennych elementów krajobrazu, w 2011 r. wprowadzono obowiązek zaznaczania przez rolnika w materiale graficznym, który stanowi integralną część wniosku, oprócz drzew będących pomnikami przyrody i rowów, których szerokość nie przekracza 2 m, również znajdujących się w obrębie działki rolnej oczek wodnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.