Konieczność wydania niniejszego rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r., dokonanej ustawą z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 60, poz. 372), zgodnie z którą powyższe upoważnienie zostało zawarte w art. 25b ust. 6 pkt 1, a nie jak poprzednio w art. 25 ust. 1.

W rozporządzeniu określono krajowe laboratoria referencyjne, które będą wykonywać badania w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych, a także badania produktów pochodzenia zwierzęcego.

W odniesieniu do badania pasz, w rozporządzeniu znalazły się laboratoria referencyjne inne niż wymienione w przepisach ustawy o paszach. Wskazanie laboratoriów referencyjnych, w których będą przeprowadzane wyżej wymienione badania jest zgodne z art. 33 ust. 1 rozporządzenia 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200).

Z uwagi na fakt, że każdemu z laboratoriów referencyjnych wyznaczono odmienne kierunki badań, w rozporządzeniu nie wskazano zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi laboratoriami. Ponadto zrezygnowano z doprecyzowania rodzaju badań ze względu na fakt częstych zmian w tym zakresie na poziomie Unii Europejskiej, co skutkowałoby kolejnymi nowelizacjami rozporządzenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.