Rozporządzenie to przewiduje:

    1. wprowadzenie przepisów regulujących zakres właściwości powiatowego lekarza weterynarii do kontroli wymogów wzajemnej zgodności,

   2. określenie rodzaju kontroli w zależności od kontrolowanego przez powiatowego lekarza weterynarii wymogu (na miejscu lub administracyjnie).

Inspekcja Weterynaryjna w w/w ustawie została wskazana jako właściwy organ kontroli, o którym mowa w art. 48 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009. Wskazanie Inspekcji Weterynaryjnej jako organu odpowiedzialnego za kontrole wymogów w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zgłaszania chorób oraz dobrostanu zwierząt wynika z wyspecjalizowania w tym zakresie służb weterynaryjnych.

W rozporządzeniu tym określona została właściwość powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania kontroli wymogów wskazanych w pkt A, B i C załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009 (WE) z dn. 19 stycznia 2009 r. Ponadto w rozporządzeniu ograniczono kontrole w zakresie pkt A ust. 6-8 do kontroli na miejscu, natomiast w pozostałym zakresie (pkt B i C) przewidziane zostały kontrole administracyjne oraz na miejscu.

Termin wejścia w życie rozporządzenia jest uzasadniony faktem, iż przepisy ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego będące podstawą dla tego rozporządzenia wejdą w życie z dniem ogłoszenia.