Celem rozporządzenia jest określenie zakresu i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych oraz doprecyzowanie, zgodnie z wytycznymi unijnymi wszystkich elementów składających się na wykonywanie przez organy Inspekcji Weterynaryjnej czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Mając na względzie fakt, że dotychczas opracowywane i przekazywane raporty były w znacznym stopniu przygotowywane niezgodnie z intencją prawodawcy, podjęto decyzję o zmianie tej regulacji.

Główny Lekarz Weterynarii, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych, umieszcza na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii zaktualizowany wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych znajdujących się w obrocie. Przygotowanie powyższego wykazu pozwoli uniknąć błędów w nazwach produktów leczniczych weterynaryjnych oraz ułatwi właściwe przypisanie wielkości opakowania do tego produktu. Te dwa elementy są niezbędne do prawidłowej identyfikacji produktu.

Jednocześnie wprowadzono obowiązek przesyłania raportów w formie elektronicznej, co ułatwi sporządzanie raportów kwartalnych i rocznych z wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi w skali kraju.

Ponadto dodano, że hurtownie, które wydają produkty lecznicze weterynaryjne wyłącznie innym hurtowniom farmaceutycznym produktów leczniczych weterynaryjnych będą sporządzać raporty w uproszczonej formie, zawierające wyłącznie informację o niewydaniu produktów leczniczych weterynaryjnych żadnemu podmiotowi uprawnionemu do zakupu tych produktów, z wyjątkiem innych hurtowni. Sporządzenie tych raportów będzie ułatwieniem dla tych hurtowni, ponieważ wykazując zerowy obrót z ww. podmiotami, nie będą musiały wypełniać wykazu zamieszczonego na stronie internetowej administrowanej przez Głównego Lekarza Weterynarii. Informacje te posłużą do oszacowania, ile hurtowni wypełnia obowiązek przekazywania kwartalnych danych dotyczących obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi. W przypadku przesyłania raportów przez wszystkie hurtownie, dane sumaryczne wielkości obrotu i wartości dawałyby wynik niezgodny z rzeczywistością, ponieważ ten sam produkt byłby wykazywany kilkakrotnie. Z powyższego wynika zróżnicowanie raportu i informacji przygotowywanych przez hurtownie.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.