Zgodnie z obowiązującymi przepisami o pomoc będzie można ubiegać się w przypadku, gdy w gospodarstwie rolnym wystąpią szkody spowodowane przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne w wysokości:

 a) średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach

 oraz

 b) nie mniej niż 10 000 zł – w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w informacji o naborze wniosków o przyznanie pomocy będzie określał, jakiego rodzaju zdarzeń losowych i w jakim okresie mających miejsce mogą dotyczyć składane wnioski o przyznanie pomocy.