W projektowanym rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowano zniesienie ważnych ograniczeń.

Teraz otrzymanie  wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007–2013 nie będzie już uniemożliwiało występowania o wsparcie także na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Jak podano w uzasadnieniu, wprowadzenie tego warunku na początkowym etapie wdrażania PROW 2014–2020 wynikało z „założenia wyeliminowania ryzyka kumulowania wsparcia przez jeden podmiot w ramach różnych instrumentów. Obecnie natomiast, na końcowym etapie wdrażania PROW 2014–2020 niezasadnym jest wykluczanie z przedmiotowego wsparcia podmiotów, które otrzymały wsparcie w ramach innego programu ponad 5 lat wcześniej”.

 „Zmiana będzie możliwa do wprowadzenia po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zaproponowanej zmiany treści” – zastrzeżono dodając, że 29 lipca 2020 r. propozycja ta została przesłana do Komisji Europejskiej w celu uzyskania jej akceptacji.

Ponadto zniesione ma być ograniczenie wykonywania przez beneficjenta świadczenia usług tylko dla gospodarstw rolnych, gdyż uznano, że przeprowadzenie weryfikacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), czy usługi są świadczone na rzecz rolnika, nie jest możliwe.

Zaproponowano też mniejsze zmiany usprawniające rozpatrywanie wniosków (związane w szczególności z ewidencją i zmianami po COVID-19 i będące następstwem wprowadzonych już zmian ustawowych).

Więcej o wspieraniu rozwoju usług rolniczych z PROW:

Trwa nabór na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”

Usługi rolnicze rozwiną z PROW także przedsiębiorstwa zagraniczne