Prezydent jednak podpisał ustawę 12 grudnia – informacja prezydencka podaje na ten temat tylko, że „ustawa dokonuje zmian w obecnym porządku prawnym w zakresie:

1) uproszczenia procedury dostępu do infrastruktury energetycznej znajdującej się na terenie nieruchomości niebędących własnością przedsiębiorstwa energetycznego”.

Natomiast RPO uznał zmiany dokonane w nowelizacji prawa energetycznego za zbyt ingerujące w prawo własności.

Jak podaje RPO, obecnie było tak, że jeśli inwestor stwierdzał, iż musi zmodernizować sieć, występował o decyzję o udostępnieniu nieruchomości, a następnie – o ile zaszła taka konieczność – o zgodę na zajęcie nieruchomości. Mogło być bowiem tak, że właściciel działki nie chce wpuścić na nią energetyków. Może być jednak też i tak, że mówi: "Proszę przyjechać za miesiąc, kiedy będzie po zbiorach” – podał rzecznik. Natomiast wprowadzona w nowelizacji prawa energetycznego zmiana do ustawy o gospodarce nieruchomościami zakłada, że jeśli organ zgodzi się, że konieczna jest modernizacja, to musi dać też zgodę na zajęcie nieruchomości z natychmiastową wykonalnością. Właściciel ziemi, np. rolnik, może więc to zaskarżyć, ale w tym czasie energetycy/gazownicy i tak będą mogli wjechać na jego pole.

„Wprowadzenie automatyzmu w nadawaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, o których mowa w art. 124b ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie jest konieczne, ani uzasadnione. Obecnie istnieje bowiem tryb, który gwarantuje możliwość opatrzenia decyzji o zajęciu nieruchomości rygorem natychmiastowej wykonalności, w przypadku, gdy okoliczności sprawy tego wymagają w przypadku, gdy przeprowadzenie prac związanych z urządzeniami infrastruktury technicznej byłoby konieczne z uwagi na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony albo ważny interes gospodarczy” – uznał rzecznik. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności każdej decyzji wydawanej na podstawie art. 124b ust. 1 u.g.n. stanowi nadmierną ingerencję przede wszystkim w przysługujące stronie prawo własności – przekonywał RPO prezydenta i wzywał do niepodpisania nowelizacji.

W odniesieniu do omawianej zmiany znowelizowana ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wystąpienie RPO w załączniku.