24 lipca Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

13 sierpnia Senat nie wniósł do niej poprawek, a 18 sierpnia została podpisana przez prezydenta.

Ponieważ ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, trzeba się spodziewać szybkiego ogłoszenia naboru wniosków z PROW na to nowe działanie, nazwane: „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”.

Przypomnijmy, że możliwość uruchomienia wsparcia z PROW to jeden ze sposobów, w jaki KE walczy z pandemią – pozwolono państwom członkowskim, które jeszcze nie wykorzystały należnych im środków na rozwój wsi, na skierowanie ich części dla rolników dotkniętych pandemią.

Więcej: Nawet 7 tys. euro z PROW dla rolnika po koronawirusie

Zmiany w przyjętej ustawie o PROW (tekst w załączniku) pozwolą uruchomić to nowe działanie PROW. Szczegóły pomocy określi natomiast – możliwe do wydania po wejściu w życie zmian w ustawie - rozporządzenie ministra rolnictwa (projekt w załączniku) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Więcej o tym rozporządzeniu:

Są szczegóły pomocy po koronawirusie

Można spodziewać się więc już szybkiego ogłoszenia naboru wniosków z PROW – pomoc po COVID-19 ma być wypłacona do 31 grudnia 2020 r.

W projektowanym rozporządzeniu zapisano, że ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy prezes ARiMR podaje do publicznej wiadomości nie później niż 7 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków, termin ten nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 30 dni. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie o przyznanie pomocy w terminie 75 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, a wypłata pomocy następuje w miesiącu wydania decyzji o przyznaniu pomocy (chodzi o zastosowanie do wypłaty tego samego kursu euro, co w decyzji).

Pomoc będzie udzielana w formie jednorazowego ryczałtu.

Budżet tego działania ustala się przy założeniu, że wsparcie z EFRROW udzielane na podstawie art. 39b rozporządzenia nr 1305/2013 nie przekroczy 2% całkowitego wkładu EFRROW do programu rozwoju obszarów wiejskich. Całkowite wydatki publiczne w euro w ramach nowego instrumentu wsparcia to maksymalnie 273 379 123 euro, w tym środki EFRROW stanowią 173 951 136 euro, a środki współfinansowania krajowego z budżetu państwa – 99 427 987 euro.

„Zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi wdrażania działania płatności dla beneficjentów mają być zrealizowane w 2020 r. Jednocześnie w ramach prac nad ustawą budżetową na 2020 r. prowadzonych w pierwszej połowie 2019 r. nie uwzględniono wydatków na rzecz ww. działania i aktualny limit wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich na 2020 r. nie zapewni możliwości jednoczesnego zrealizowania płatności w ramach tego instrumentu oraz pozostałych działań PROW 2014–2020 – zaznaczono w ocenie skutków regulacji. - W związku z powyższym, biorąc pod uwagę priorytetowy charakter przedmiotowego działania, pismem z dnia 26 czerwca 2020 r., Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi wystąpił do Ministra Finansów o zwiększenie limitu wydatków  na 2020 r. na Wspólną Politykę Rolną (PROW 2014–2020)  o kwotę 1230 mln zł (w tym w ramach budżetu środków europejskich o 783 mln zł i w ramach budżetu państwa o 447 mln zł), odpowiadającą planowanym na 2020 r. wydatkom w ramach tego działania, tak aby wydatki te mogły zostać dokonane bez jednoczesnego uszczuplania w 2020 r. zaplanowanych płatności w ramach pozostałych instrumentów wsparcia PROW 2014–2020. W przypadku braku zgody Ministra Finansów na zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. o ww. kwotę, płatności na rzecz przedmiotowego działania będą realizowane w ramach aktualnego limitu określonego w ustawie budżetowej.”

Przypomnijmy, że niezależnie od tej pomocy w ramach PROW, do reguł pomocy po COVID-19 włączono też pomoc po ubiegłorocznej suszy – ten nabór wniosków (trzeba złożyć oświadczenie o wycofaniu wcześniejszego wniosku o pomoc po suszy z 2019 r. i złożyć kolejny wniosek z oświadczeniem o utracie płynności finansowej w związku z suszą i koronawirusem) trwa w ARiMR od 13 sierpnia. Nie został ustalony końcowy termin składania tych wniosków, ale i ta pomoc ma być przyznana do dnia 31.12.2020 r. i do tego terminu ma zostać wypłacona.

Więcej:

Pomoc po suszy 2019 czy po koronawirusie 2020?