Rząd zajmie się m.in. projektem zmiany uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Rolnictwo Polskie i UE 2020. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje".

Program ten został przyjęty przez ówczesny rząd w lutym 2015 r. Jak wówczas podano, główny cel programu to wsparcie instytucji centralnych, a głównie resortu rolnictwa, w monitorowaniu ważnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych, a także planowaniu, negocjowaniu, analizie, ocenie i wdrażaniu polityk na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wzrostu konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego do i po 2020 r.

Do realizacji programu wyznaczony został Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB). W momencie ogłoszenia programu na jego realizację w latach 2015-2019 przewidziano około 47,5 mln zł.

Ministrowie zajmą się też projektem informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w 2017 r. i 2018 r. w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

Program określa strategię działań mających na celu zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz kształtowanie wobec osób z zaburzeniami właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.