Przepisy ustawy będą stosowane w sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi i osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi w tym roku. Regulacje ustawowe będą także stosowane do skutków zdarzeń zaistniałych w gminach lub miejscowościach poszkodowanych przez powódź lub osunięcia ziemi w 2010 r., określonych w przepisach wydanych (po 14 maja 2010 r.), na podstawie ustawy z 11 sierpnia 2010 r. o szczególnych zasadach, odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Ustawa umożliwia osobom prowadzącym gospodarstwa rolne i ich rodzinom zatrudnienie przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych. Na jej podstawie również osoby bezrobotne można zatrudniać przy pracach interwencyjnych przez okres 12 miesięcy.

Zgodnie z przyjętą przez rząd poprawką, znowelizowana ustawa umożliwi także wykorzystanie w większym stopniu środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Ustawa wprowadza nowe działanie PROW „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”.

Pieniądze będą mogły trafiać do gospodarstw rolnych, w których straty przekroczyły 30%. Rolnicy będą mogli otrzymać do 300 tys. zł. na odbudowę i odtworzenie produkcji rolnej (np. chmielu, sadów) przy zaangażowaniu środków własnych w wysokości 10%.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: farmer.pl