Zmiany mają na celu przede wszystkim dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego.

W projekcie proponuje się wprowadzenie przepisów eliminujących rozbieżności pomiędzy przepisami krajowymi w obszarze sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń a przepisami na poziomie UE.

Projekt noweli przewiduje także wprowadzenie nowych sankcji administracyjnych w stosunku do prowadzących instalacje, tj. kary administracyjnej w wys. 5 tys. zł za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, na ternie którego instalacja jest prowadzona.

Zakłada on również wprowadzenie kary administracyjnej w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni (zamiast 50 tys. zł) za nieprzekazanie przez prowadzącego instalację w terminie danych o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów.

Resort chce także zmniejszenia wysokości kary administracyjnej z kwoty 25 tys. zł na przedział kary w wysokości od 500 zł do 5 tys. zł za niezapewnienie przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności bądź wiarygodności.

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń jest elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, który stanowi zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń na poziomie Wspólnoty (europejski PRTR) w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych.

Rejestr prowadzony jest przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który corocznie przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie zawierające informacje o uwolnieniach i transferach.

Rejestr ma dać społeczeństwu dostęp do informacji o stanie środowiska i ułatwienie udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.