Według rządu obywatelskie propozycje mogą doprowadzić do całkowitej likwidacji lub ograniczenia chowu i hodowli niektórych gatunków zwierząt. Np. proponowane wprowadzenie zakazu chowu zwierząt futerkowych (na futra) oznacza likwidację ok. 31 tys. ferm, a w konsekwencji pozbawienie dochodów ok. 50 tys. osób. Z kolei zakaz chowu bezściółkowego zwierząt gospodarskich odbiłby się negatywnie na hodowli kur niosek utrzymywanych w klatach.

Rząd zwraca uwagę, że obywatelski projekt ustawy został wniesiony do Sejmu jeszcze przed uchwaleniem ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskutek czego pomija niektóre rozwiązania, które zaczęły obowiązywać od początku 2012 r.

Należy też podkreślić, że obywatelski projekt nie zawiera przepisów zmierzających do wykonania prawa Unii Europejskiej. Nie wdraża znacznej części regulacji unijnych dotyczących ochrony zwierząt gospodarskich, co mogłoby spowodować wstrzymanie dopłat bezpośrednich dla rolników oraz wszczęcie przeciwko Polsce postępowań przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (za niewdrożenie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt).

Rada Ministrów omówiła ten dokument, skierowała go do dalszych prac.