Uchwała przewiduje wdrożenie wieloletniego programu, dzięki niemu będzie możliwe m.in. wykorzystywanie informacji o wartości pokarmowej żywności dla zwierząt i monitorowanie jej jakości.

Program ma obejmować działania dotyczące: zrównoważonego użytkowania i ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich; genomicznych i biotechnologicznych podstaw hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej; poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich oraz monitorowania jakości pasz jako elementu bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska; kształcenia kadr i upowszechniania wiedzy na temat zrównoważonej produkcji zwierzęcej - poinformowano w komunikacie CIR.

W pierwszym z działań chodzi m.in. o ocenę wartości hodowlanej i użytkowej bydła, świń i owiec, prowadzenie baz danych i udostępnianie uzyskanych informacji w systemie on-line. Ponadto opracowany ma być krajowy program ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, przewidziano też utworzenie Krajowego Banku Materiałów Biologicznych.

W działaniu drugim programu zakłada się wykorzystanie tzw. molekularnych markerów genetycznych w hodowli zwierząt gospodarskich.

W działaniu dotyczącym poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich istotne będą zadania związane m.in. z weryfikacją norm utrzymania zwierząt gospodarskich pod kątem dobrostanu i monitorowaniem jakości materiałów i mieszanek paszowych, surowców roślinnych zmodyfikowanych genetycznie ze względu na ich wartość odżywczą, czy monitorowaniem materiałów i mieszanek paszowych.

Zadania ujęte w programie będą wspierać politykę rozwoju, "Program rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013" i "Strategię rozwoju kraju 2007-2015. "Szczególnie dotyczy to wsparcia rozwoju tzw. integrowanej produkcji, która jest podstawą gospodarowania w Unii Europejskiej. Chodzi o wykorzystanie zrównoważonego postępu technicznego i biologicznego w uprawie, ochronie roślin, nawożeniu oraz produkcji zwierzęcej. Realizacja tych założeń umożliwi podniesienie poziomu efektywności rolnictwa i dostosuje produkcję do wymogów konsumentów. Pozwoli także utrzymać dobrą pozycję produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym" - napisano w komunikacie.