Jak wyjaśnił CIR, plan zobowiązuje rząd do opracowania dwóch przejściowych dokumentów strategicznych dla dorzeczy Odry i Wisły. Będą to kompleksowe analizy dotyczące m.in. ochrony przeciwpowodziowej, energetyki czy transportu dla tych dorzeczy i pomogą one wypełnić wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej. Rząd miałby je przyjąć w sierpniu 2014 roku.

Przyjęcie masterplanów będzie oznaczało rezygnację z programów: Odra-2006 i programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

Jak wcześniej zapewniał minister administracji Michał Boni, masterplany będą korzystały także z efektów wdrażanego Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami (ISOK). Jedną z funkcji systemu będzie mapa zagrożenia powodziowego ze wskazaniem obszarów, które mogą być dotknięte ewentualną powodzią. Stworzone mają zostać także specjalne modele pokazujące następstwa przerwania wałów. Mapy ryzyka powodziowego, które mają zostać także wykorzystane w masterplanach, mają powstać do końca 2013 roku.

Rząd przyjmując plan, zobowiązał się ponadto do dostosowania polskich przepisów do prawa europejskiego w dziedzinie gospodarki wodnej. - Jednocześnie minister środowiska przez organizację szkoleń ma zapewnić lepszą znajomość Ramowej Dyrektywy Wodnej w organach administracji publicznej zaangażowanych w proces inwestycyjny w gospodarce wodnej - wyjaśniono w komunikacie.

CIR zwróciło także uwagę, że plan działania pozwoli ministrowi środowiska zapewnić "realny wpływ na kształt gospodarki wodnej w kraju oraz zagwarantowania spójności wszystkich działań planistycznych w gospodarowaniu wodami".