Jak zaznaczył w czwartek szef resortu rolnictwa Jak Krzysztof Ardanowski, w konsultacjach publicznych do "Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030" (SZRWRiR 2030), które trwały od 29 maja do 2 lipca br. udział wzięło 60 podmiotów, z czego większość (ok. 50) stanowili partnerzy instytucjonalni, w tym samorządy, uczelnie, organizacje rolnicze oraz instytucje pozarządowe. Dodał, że w sumie do MRiRW wpłynęło kilkaset opinii lub propozycji zmian zapisów w dokumencie.

Zaznaczył ponadto, że "choć oficjalnie konsultacje publiczne zostały zakończone, resort pozostaje jednak otwarty na sugestie i opinie, które mogą znaleźć się z dokumencie". Dodał, że oczekuje na uwagi do strategii od specjalistów z sekcji "Wieś i rolnictwo" Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Wskazał, że SZRWRiR 2030 "to ważny dokument, który będzie oddziaływał na kształt ustaw, na ich oprzyrządowanie prawne, na przepływ środków w rolnictwie oraz wyznaczy również kierunek środków unijnych".

Ardanowski dodał, że "mieszkańcy wsi generalnie akceptowali cele konsultowanej strategii, którymi są wzrost dochodów mieszkańców obszarów wiejskich przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym polskiej wsi".

Według resortu rolnictwa SZRWRiR 2030 ma częściowo odpowiadać na megatrendy, jak np. globalizacja, zmiany demograficzne, cyfryzacja, zmiany klimatu. Będzie odzwierciedlać również nowy model rozwoju kraju, przyjęty w +Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju+ (SOR).

Odpowiedzialny za przygotowanie SZRWRiR 2030 wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki powiedział, że proces opracowania strategii "miał charakter dynamiczny, bardzo otwarty i partycypacyjny". Dodał, że prace rozpoczęły się wkrótce po przyjęciu przez Radę Ministrów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). oraz, że Strategia dla rozwoju wsi jest jej uzupełnieniem w ramach polityki rozwoju kraju.

Zapowiedział ponadto, że w sierpniu resort przygotuje raport końcowy, a we wrześniu lub na początku października, gotowa już "Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030" zostanie przyjęta przez Radę Ministrów.