Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, przygotowanego przez Ministerstwo Energii, reguluje on kwestie dotyczące dopuszczalnego udziału biokomponentów z surowców spożywczych, oraz zasad dopuszczalności i możliwości stosowania tzw. zaawansowanych biopaliw oraz biokomponentów umożliwiających ich podwójne zaliczenie do obowiązku w zakresie Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, zużywanych w transporcie w ciągu roku kalendarzowego.

Dodano, że projekt ustawy uwzględnia m.in. wprowadzenie limitu 7 proc. dla dopuszczalnego udziału biokomponentów, które będą wytwarzane z surowców żywnościowych w realizacji 10-proc. celu OZE w transporcie. Ponadto, wprowadza podcel dla tzw. biopaliw zaawansowanych (z ang. advanced biofuels) na poziomie 0,5 proc. celu OZE w transporcie.

Projekt zakłada też podniesienie do 60 proc. wymaganego poziomu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla nowych instalacji wytwarzających biokomponenty oraz wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. wymogu 50 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych dla instalacji wytwórczych obecnie funkcjonujących.

Nowelizacja wynika z konieczność implementacji unijnego prawa.